Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1567. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar), stran 3615.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 7. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah (Acman, Pavšar)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA5 – vikend naselje ob Savinji v malih Braslovčah (Acman, Pavšar).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet OPPN, predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema parcele znotraj naselja Male Braslovče. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski podrobni prostorski načrt. Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
Hkrati s tem pa so investitorji Acman Darja in Mitja, Skorno 62a, 3325 Šoštanj, in Pavšar Andrej, Male Braslovče 92, 3314 Braslovče, dali pobudo za izdelavo OPPN za njihove parcele št. 449/106, 449/134 in 449/176, vse k.o. Male Braslovče. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč trenutno v tem naselju ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da pričnejo s postopkom priprave OPPN samo za navedene parcele.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer za zgoraj navedena zemljišča.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za grad­njo dveh enostanovanjskih hiš na zemljišču, parc. št. 449/106, 449/134, k.o. Braslovče, v velikosti 1431 m² in na parceli št. 449/176, k.o. Braslovče, v velikosti 693 m².
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto), vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
+---------------------------------------------------+-----------+
|Aktivnosti                     | Predviden|
|                          |čas izvedbe|
+---------------------------------------------------+-----------+
|(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v    |  maj 2012|
|Uradnem listu RS                  |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|(2) Izdelava osnutka OPPN             |   30 dni|
+---------------------------------------------------+-----------+
|(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja     |   30 dni|
|prostora                      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno    |   30 dni|
|z zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava |      |
|dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev  |      |
|urejanja prostora in izdelava gradiva za javno   |      |
|razgrnitev                     |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni     |      |
|obravnavi                     |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine  |   30 dni|
|Braslovče in traja 30 dni od objave v Uradnem   |      |
|listu RS in na krajevno običajen način. Fizične in |      |
|pravne osebe ter drugi zainterisirani lahko podajo |      |
|svoje predloge in pripombe v času trajanja javne  |      |
|razgrnitve                     |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje    |   30 dni|
|stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči iz |      |
|javne razgrnitve                  |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora |   30 dni|
|na dopolnjen predlog OPPN             |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|(9) Priprava usklajenega OPPN           |   15 dni|
+---------------------------------------------------+-----------+
|(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu        |   45 dni|
+---------------------------------------------------+-----------+
|(11) Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih  |   15 dni|
+---------------------------------------------------+-----------+
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljalec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 4. točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 7. maja 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost