Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1597. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del enote urejanja prostora PO-574, stran 3654.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del enote urejanja prostora PO-574
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 239 Spodnji Kašelj – za del enote urejanja prostora PO-574 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavno območje v naravi predstavlja v večini nepozidan prostor, ki je v delu pozidan z obstoječimi enostanovanjskimi stavbami. Območje je komunalno in prometno slabo opremljeno.
Območje meji na severu na Kašeljsko cesto, na vzhodni, južni in zahodni strani pa na kmetijska zemljišča. Območje je lastniško razdrobljeno.
Obravnavano območje je po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) namenjeno splošnim eno- in dvostanovanjskim površinam. Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo OPPN.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja stanovanjskih stavb in njim pripadajočih dejavnosti ter prometna in komunalna sanacija obstoječih ureditev.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Polje, v katastrski občini 1770 – Kašelj, in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– 1203/1 – del, 1203/2 – del, 1203/3, 1204/ 1- del, 1204/2, 1205/3, 1205/4, 1205/5 – del, 1205/6, 1206/1 – del, 1206/10, 1206/11, 1206/12, 1206/1 3 – del, 1206/14, 1206/15, 1206/16, 1206/2, 1206/3, 1206/4 – del, 1206/5, 1206/6 – del, 1206/7, 1206/8, 1206/9, 1208/3 – del, 1208/4 – del, 1209 – del, 1210/1, 1210/2, 1211 – del, 2042, 2043 – del, 2044, 2045 – del, 2046/1, 2046/2, 2047 – del, 2048, 2049 – del, 2050 – del, 2051/1, 2051/2, 2051/3, 2052 – del, 2053.
Površina območja OPPN meri okoli 4 ha.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. UPC Telemach d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
16. Plinovodi d.o.o..
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer lastnikov/investitorjev ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno območje z občinskim prostorskim načrtom predvidenim OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti lastnikov/investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in lastniki/investitorji.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-35/2011-8
Ljubljana, dne 4. maja 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost