Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 478-0034/2011-20 Ob-2662/12 , Stran 1017
Št. 478-0034/2011-20 Ob-2662/12
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10); Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. II. Predmet prodaje: a) Stavbna parcela št. 1050/20, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/20-0, v izmeri 672 m2; Izhodiščna cena znaša 48.384,00 EUR (72,00 EUR/m2); b) Stavbna parcela št. 1050/21, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/21-0, v izmeri 648 m2; Izhodiščna cena znaša 46.656,00 EUR (72,00 EUR/m2); c) Stavbna parcela št. 1050/22, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/22-0, v izmeri 613 m2; Izhodiščna cena znaša 44.136,00 EUR (72,00 EUR/m2); d) Stavbna parcela št. 1050/26, k.o. Divača, ID znak 2452-1050/26-0, v izmeri 692 m2; Izhodiščna cena znaša 49.824,00 EUR (72,00 EUR/m2). Vse parcele se nahajajo znotraj poselitvenega območja naselja Divača in so namenjene za individualno stanovanjsko gradnjo. Objekti, ki se trenutno nahajajo na navedenih parcelah niso predmet prodaje in so predvideni za rušitev, ki jo bo izvedla Občina Divača. e) Stavbni parceli št. 706/14, k.o. Divača, ID znak 2452-706/14-0, v izmeri 180 m2 in 707/6, k.o. Divača, ID znak 2452-707/6-0, v izmeri 829 m2; skupaj 1.009 m2. Izhodiščna cena znaša 72.648,00 EUR (72,00 EUR/m2). Parceli se nahajata znotraj poselitvenega območja naselja Divača in tvorita celoto. Namenjeni sta za individualno stanovanjsko gradnjo. V primeru, da ne bo interesa za nakup, je možno za parceli pod točko e.) podati ponudbo za najem v celoti ali po delih, v primeru ponudbe najema po delih, mora ponudnik priložiti skico, kateri del parcel bi vzel v najem ter za koliko časa. Izhodiščna cena najema parcele je 0,75 €/m2 na leto. III. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena. IV. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: 1. Prodaja se izvede po načelu »videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi z zemljiščem. 2. Izhodiščna cena je določena na podlagi ocenitve nepremičnin in sklepa komisije za prodajo zemljišč. Izhodiščna cena predmetov prodaje ne vsebuje predpisanih davčnih dajatev in drugih stroškov. Predpisane davčne dajatve, stroški ocenitve, pravnega pregleda, vknjižbe v zemljiško knjigo in vsi stroški, ki se nanašajo na sklenitev pravnega posla, bremenijo kupca. 3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izhodiščne cene na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, sklic 00 4780034, voden pri Banki Slovenije. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 4. Ponudnik mora ponuditi kupnino, ki je vsaj enaka ali višja od izhodiščne cene. 5. Pisna ponudba mora vsebovati: – navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo; – višino ponujene cene, brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe); – matično in davčno številko ponudnika; – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravna oseba); – priglasitveni list pristojnega davčnega organa (samostojni podjetniki); – dokazila o finančnem stanju ponudnika (pravna oseba); – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo ali s.p.); – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru da se ponudba da po pooblaščencu; – dokazilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za vračilo varščine in naziv banke v primeru, da ponudnik ne uspe s svojo ponudbo; – izjava ponudnika, da parcele ne bo prodal v naslednjih 5 letih. Ponudniki ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, izločeni iz postopka. 6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 7. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela do vključno ponedeljka, 11. 6. 2012, do 10. ure. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, z oznako »Ne odpiraj! Javno zbiranje ponudb – ponudba za nakup parcel – Gabrovo naselje«. 8. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v navedenem roku se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Divača. V takem primeru prodajalec sklene pogodbo s prvim naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Najugodnejši ponudnik mora plačati kupnino v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na podračun Občine Divača, št. 01219-0100006052, voden pri Banki Slovenije. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Vknjižba bo možna na podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne kupnine. 11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, ustavi. Dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. V. Informacije Podrobnejše informacije o predmetih prodaje lahko ponudniki dobijo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, tel. 05/731-09-30, pri Iztoku Felicjanu, Višjemu svetovalcu za splošne zadeve in okolje, po predhodnem dogovoru, v času uradnih ur.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost