Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2632/12 , Stran 1054
Ob-2632/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta družbe M Sora, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: družba), direktor družbe sklicuje
6. redno skupščino
delničarjev družbe M Sora, trgovina in proizvodnja, d.d.,
ki bo v torek, dne 19. 6. 2011, ob 17. uri, v Mali dvorani Zadružnega doma, v Žireh, Trg svobode 5. Predlagan je naslednji dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog uprave in nadzornega sveta: za predsednico skupščine se izvoli Monika Žust, za preštevalki glasov pa Barbara Dolenc in Marija Kunc. Na skupščini bo navzoč notar Andrej Rozman. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2011, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2011, prejemki članov organov vodenja ali nadzora v letu 2011 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: 1. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 1.975.618,97 EUR (sestavljen je iz vsote čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 170.418,08 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 1.813.300,89 EUR, zmanjšane za znesek povečanja rezerv za lastne delnice 8.100,00 EUR) se uporabi na naslednji način: – 43.680,00 EUR za izplačilo dividend delničarjem, to je 80,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan 15. 6. 2012. Dividende se izplačajo delničarjem do 31. 7. 2012; – ostanek bilančnega dobička za leto 2011 v višini 1.931.938,97 EUR ostane nerazporejen. 2. Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2011 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2011. 3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012. Predlog nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. 4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni 1.001,50 EUR za delnico in najvišji ceni 2.700,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. 5. Pooblastilo upravi za odsvojitev lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: skupščina delničarjev pooblašča upravo za odsvojitev lastnih delnic po najnižji ceni 2.700,00 EUR za delnico. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Prednostno pravico do nakupa novih delnic imajo osebe, ki še niso delničarji družbe M Sora d.d. in izpolnjujejo pogoje za pridobitelje delnic. Pridobitelji delnic lahko postanejo, ob upoštevanju omejitev glede največjega števila delnic iz točke 6.9. Statuta družbe M Sora d.d. (v nadaljevanju: Statut), le osebe, ki so na dan vplačila delnic člani zadruge KGZ M Sora z.o.o. oziroma ki so dosedanji delničarji družbe, in pri katerih ni podana nobena od okoliščin iz točke 5.2. Statuta, kjer so določeni primeri, ko družba lahko zavrne dovoljenje k prenosu delnic (v nadaljevanju: upravičenci). Nakup delnic iz sklada lastnih delnic se izvede ob upoštevanju načela enakopravne obravnave upravičencev, kar pomeni, da se mora vsakemu upravičencu omogočiti nakup vsaj ene delnice, nakup vseh nadaljnjih delnic se omogoči vsem upravičencem v enakem številu, dokler je to glede na razpoložljivi sklad lastnih delnic možno in ob upoštevanju višine zahtevka upravičenca; če je število upravičencev večje kot je število razpoložljivih delnic, se kot izločilni kriterij upošteva doba trajanja članstva v zadrugi KGZ M Sora z.o.o., kar pomeni, da delnic ne morejo kupiti upravičenci s krajšo dobo članstva. Pooblastilo upravi za odsvojitev lastnih delnic velja za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 15. 6. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 15. 6. 2012, do 15. ure. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 25. 5. 2012. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 25. 5. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na sedežu družbe M Sora d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan, v času od 11. do 13. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2011, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, poročilo poslovodstva o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1, o kateri se glasuje z dvigom rok.
M Sora d.d. Aleš Dolenc, direktor

AAA Zlata odličnost