Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2613/12 , Stran 1050
Ob-2613/12
Na podlagi točke Č. – šestega poglavja Statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
XVIII. sejo skupščine
delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.,
ki bo 19. 6. 2012, na sedežu družbe, v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Maribor, s pričetkom ob 15. uri, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Izvoli se predsednik skupščine – Andrej Herzog in dve preštevalki glasov – Vera Senekovič in Darinka Kuzmič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe Primat d.d. za leto 2011 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Primat d.d. za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2011. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je skupščina sprejela naslednje sklepe: Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni dobiček 960.096,31 EUR in se uporabi kot sledi: 1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 96.237,00 EUR, kar znaša 1,00 EUR bruto na delnico, pri čemer je vir za izplačilo dividend nerazporejen dobiček iz leta 2008. Do dividende so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2012. 2. Preostanek bilančnega dobička v višini 863.859,31 EUR ostane nerazporejen. 3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012 Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo Auditor revizijska družba d.o.o. Ptuj. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo v tajništvo uprave družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d., Industrijska ulica 22, 2000 Maribor, tako, da jo prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu uprave družbe, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Industrijska ulica 22, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d. predsednica uprave družbe Slavka Marinič, univ. dipl. ek.

AAA Zlata odličnost