Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1607. Pravilnik o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofja Loka, stran 3662.

Občinski svet Občine Škofja Loka je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2 s spremembami), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10), 20. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije (za obdobje 2005–2017) in 31. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev (Uradni list RS, št 13/09 in 14/11) na 14. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Škofja Loka
1. člen
Splošno
(1) Predmet tega pravilnika je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: mKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb.
(2) Občina Škofja Loka skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za namen subvencioniranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih enot na poselitvenih območjih zagotavlja proračunska sredstva. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena v BPK(5). 1 PE je enak 60 g BPK(5)/dan (PE). Za uporabo tega pravilnika je PE uporabljen kot enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
2. člen
Višina sredstev
(1) Višina sredstev je določena vsakokrat v proračunu Občine Škofja Loka za tekoče leto. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
(2) Višina subvencije za vsako mKČN znaša 15 % nabavne vrednosti mKČN z DDV, vendar največ 500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti mKČN z DDV.
(3) V primeru čiščenja odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih stavb z eno mKČN je do subvencije upravičena vsaka posamezna stavba v višini 15 % nabavne vrednosti mKČN z DDV, vendar največ 500,00 EUR za posamezno stanovanjsko stavbo in ne več kot do nabavne vrednosti mKČN z DDV.
3. člen
Upravičenci
(1) Do subvencije je upravičena izključno fizična oseba, ki je lastnik/solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Škofja Loka in ima stalno prebivališče v Občini Škofja Loka (kumulativno), stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem in po občinskem predpisu ni obvezna izgradnja javne kanalizacije.
(2) Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gradnji na območjih, za katere po državnem in po občinskem predpisu obstaja obveza Občine Škofja Loka zagotoviti odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
(3) Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali obstaja obveza Občine Škofja Loka zgraditi javno kanalizacijo, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, strokovna služba Občine Škofja Loka lahko odobri subvencijo po tem pravilniku.
(4) Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
4. člen
Javni razpis
Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina Škofja Loka določi v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.
5. člen
Rok in način prijave
(1) Občina Škofja Loka za vsako leto objavi javni razpis, v katerem določi postopek in pogoje za dodelitev subvencij po tem pravilniku.
(2) Vlagatelji lahko vlogo oddajo kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo razpisa.
6. člen
Veljavnost in objava
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0037/2012
Škofja Loka, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost