Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 1481-12 Ob-2604/12 , Stran 1046
Št. 1481-12 Ob-2604/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 s spremembami) in na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja sklicujem
16. skupščino
delniške družbe KSP d. d. Sežana,
ki bo 22. 6. 2012 ob 11. uri, v mutimedijski sobi – botaničnem parku, v Sežani, Partizanska cesta 2. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine, in sicer: – za predsednico skupščine: Maja Pamić, ter – verifikacijska komisija: Bernarda Bole in Karmen Logar. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Gregor Mesar. 2. Sprejem dnevnega reda. Predlog sklepa: sprejme se predlagani dnevni red. 3. A/ Predložitev letnega poročila za leto 2011 z revizorjevim poročilom in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1. Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta in s sprejemom letnega poročila družbe Komunalno stanovanjsko podjetje d. d. za leto 2011 ter s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila. B/ Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička po predlogu uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. B/1 Ugotovitev bilančnega dobička: Na dan 31. 12. 2011 znaša bilančni dobiček družbe KSP d. d. 365.124,00 EUR in je sestavljen iz: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predlog sklepa: B/2 Uporaba bilančnega dobička: Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene: – 73.218,66 EUR čistega dobička iz leta 2009 se izplača delničarjem za dividende, in sicer 0,46 EUR bruto na delnico. Družba bo delničarjem izplačala dividende najpozneje v roku 60 dni od dneva skupščine, in sicer po stanju delničarjev vpisanih v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralni Klirinško-depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan 1. 6. 2012, – 32.452,61 EUR prenesenega čistega dobička iz leta 2009 se ne razporedi oziroma, se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih, – 110.982,40 EUR čistega dobička poslovnega leta 2010 se ne razporedi oziroma, se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih, – 148.470,33 EUR čistega dobička iz leta 2011 se ne razporedi oziroma, se bo o njem odločalo v prihodnjih poslovnih letih. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo v. d. direktorja in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jim podeljuje razrešnico. Na podlagi 294. člena ZGD uprava seznani skupščino s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. 4. Izvolitev člana nadzornega sveta. Z dnem 28. 11. 2011 je prenehal mandat članu nadzornega sveta Iztoku Bandlju. 4.1 Na podlagi 5.2. točke Statuta delniške družbe KSP d. d. Sežana se izvoli nov član nadzornega sveta. Predlog sklepa: Za člana nadzornega sveta KSP d. d. Sežana se za štiriletno mandatno dobo s pričetkom mandata 22. 6. 2011, izvoli Igor Mahne. 4.2 Ta sklep velja takoj. 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov KSP d. d. Sežana za leto 2012, se imenuje PRO–REVIZIJA d.o.o. iz Postojne. 6. Gradivo in udeležba na skupščini. Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitvami, letno poročilo za leto 2011 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu ZGD je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 8. do 9. ure na sedežu družbe, v splošni – kadrovski službi ter od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine objavljeno na spletni strani družbe, www.ksp-sezana.si. Pogoji za udeležbo: skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki so do konca tretjega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD Ljubljana, njihovi pooblaščenci oziroma, zakoniti zastopniki, če svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora priložiti prijavi tudi pisno pooblastilo. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Način glasovanja: glasuje se osebno oziroma, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na skupščino. Zasedanje: prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Ponovno zasedanje: če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 12. uri v istem prostoru z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KSP d. d. Sežana Uprava

AAA Zlata odličnost