Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2621/12 , Stran 1051
Ob-2621/12
Na podlagi 38. člena Statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
18. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne, d.d.,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi K1. 18. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d.d., bo potekala z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, – verifikacijsko komisijo v sestavi: Anita Kastelic, Danijela Smolič, Barbara Dornik. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 2. a) Predložitev letnega poročila za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz leta 2011 126.480,76 €. Izguba se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz preteklih let, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 1.017.968,73 €, ostaja nerazporejen. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.l-m.si. Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 17. 6. 2012 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d. Cvetana Rijavec predsednica uprave

AAA Zlata odličnost