Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1554. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3A), stran 3571.

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 15. maja 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3A)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 7/12) se v 4. točki II. poglavja črta prva alineja.
Dosedanja druga alineja, ki postane prva alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– razvoj in graditev širokopasovnih omrežij,«.
Dosedanja tretja alineja, ki postane druga alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,«.
Dosedanje četrta do petnajsta alineja postanejo tretja do štirinajsta alineja.
2.
V 5. točki II. poglavja se za deveto alinejo dodajo nove deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasijo:
»– podnebne spremembe,
– javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda,
– varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
– investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo,«.
Dosedanji deseta in enajsta alineja postaneta štirinajsta in petnajsta alineja.
3.
V 6. točki II. poglavja se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform,«.
Dosedanje prva do trinajsta alineja postanejo druga do štirinajsta alineja.
Za dosedanjo štirinajsto alinejo, ki postane petnajsta alineja, se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– makrofiskalne analize in napovedi,«.
Dosedanji petnajsta in šestnajsta alineja postaneta sedemnajsta in osemnajsta alineja.
4.
V prvem odstavku 7. točke II. poglavja se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– gospodarsko diplomacijo,«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
V dosedanji tretji alineji, ki postane četrta alineja, se beseda »in« nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in«.
Dosedanja četrta alineja postane šesta alineja.
5.
V prvem odstavku 8. točke II. poglavja se za tretjo alinejo dodajo nove četrta do sedma alineja, ki se glasijo:
»– elektronsko poslovanje,
– dostop do informacij javnega značaja,
– nevladne organizacije,
– sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,«.
Dosedanja četrta alineja, ki postane osma alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države,«.
Za dosedanjo peto alinejo, ki postane deveta alineja, se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– nadzor nad poslovanjem državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, razen pravosodnega nadzora nad državnim tožilstvom,«.
Dosedanje šesta do dvanajsta alineja postanejo enajsta do sedemnajsta alineja.
6.
V 13. točki II. poglavja se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ustvarjanje in umetnost,«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– kulturo in kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda ter kulturno dediščino,«.
Četrta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– predšolsko vzgojo,«.
Za sedmo alinejo se dodajo nove osma, deveta, deseta in enajsta alineja, ki se glasijo:
»– informacijsko družbo,
– elektronske komunikacije,
– slovenski jezik,
– verske skupnosti,«.
Dosedanje osma do enajsta alineja postanejo dvanajsta do petnajsta alineja.
7.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/12-13/4
Ljubljana, dne 15. maja 2012
EPA 242-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost