Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 3523-0001/2012-6 Ob-2648/12 , Stran 1011
Št. 3523-0001/2012-6 Ob-2648/12
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08, 62/10 – ZUPJS in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, 126/07, 65/08 in 08/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 03/07 ZSV-UPB2, 41/07, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS), na podlagi določil 3. in 6. točke Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj z dne 29. 6. 2006, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občino Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem objavljata
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa 1.1. Občina Črna na Koroškem v svojem imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) na podlagi razpolagalne pravice za prazna stanovanja razpisuje oddajo dveh neprofitnih stanovanj v najem oziroma druga morebitna druga sproščena oziroma izpraznjena stanovanja na območju občine v letu 2012. Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi: – lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11, v nadaljevanju: pravilnik) oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine; – lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena oziroma Pravilnika iz predhodne alineje zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Od razpisanega števila stanovanj sta na razpolago: – stanovanje št. S25, ki leži v pritličju stanovanjske stavbe, na naslovu Rudarjevo 32, Črna na Koroškem, v velikosti 41,54 m2, primerno za potrebe invalida, – stanovanje št. 02, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Center 25, Črna na Koroškem, površine 66,82 m2. Prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste A (oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine), odvisno od dohodka gospodinjstva. Kolikor bo število prosilcev za stanovanja namenjena prosilcem z liste B manjše od razpisanega števila stanovanj, se preostala stanovanja dodelijo ostalim upravičencem z liste A. Stanovanje je predvideno na lokaciji Rudarjevo 32 v Črni na Koroškem. Lastnik stanovanj je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. 1.2. Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS), kar pomeni, da se najemnina obračunava po 4,68% od vrednosti stanovanja oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja. Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju 2012, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov 180,52 EUR. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. 1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. II. Razpisni pogoji 2.1. Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so popolnoma poslovno sposobni državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Črna na Koroškem. Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi: – ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedenih občin; – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v zgoraj navedenih občinah, možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve; – najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku. 2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2011 ne presegajo v točki 2.3. določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2011 znašala 987,34 EUR. Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A –(oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine). 2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na prosilce, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine – lista A in na prosilce, ki so zavezani k plačilu lastne udeležbe in varščine – lista B Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk. 2.4. Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2011 ne presegajo gornje meje, določene v točki 2.3. tega razpisa; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja. 2.4.1. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine. Za vsakega nadaljnjega člana se površina lastniškega stanovanja poveča za 3 m², vrednost lastniškega stanovanja se poveča za 1.514,88 EUR, najvišja vrednost drugega premoženja pa se poveča za 2.019,84 EUR. Glede lastništva premoženja prosilca in ostalih članov gospodinjstva, ki z njim stalno prebivajo, se v premoženje ne všteva vrednost poslovnih prostorov in opreme do celotne vrednosti primernega stanovanja, kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec preživlja. Kolikor gre za prosilca invalida oziroma družino z invalidnim članom, se ob predložitvi ustreznih dokazil do celotnih dohodkov gospodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid prejema za nakup določenih pripomočkov, ki jih potrebuje zaradi invalidnosti. Kolikor gre za prosilca/prosilko oziroma prosilca/prosilko z otrokom, žrtev družinskega nasilja, ki zaradi nasilja v družini ne more koristiti pravice do solastniškega deleža na stanovanju ali stanovanjskih hiši, se obseg stanovanjskega premoženja posebej evidentira in upošteva pri odločitvi občine o času najema in višini najemnine. 2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati: – tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili; – tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov III. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev 3.1. Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11). Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: 1. mlade družine in mladi, 2. družine z večjim številom otrok, 3. invalidi in družine z invalidnim članom, 4. družina z manjšim številom zaposlenih (3 članska družina in samo en zaposlen) 5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali podnajemniki, 6. ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja Skladno z določili 4. člena pravilnika, razpisnik določa še dodatne pogoje in sicer: stalnost bivanja v Občini Črna na Koroškem, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bivanja in sicer: Stalno bivanje v Občini Črna na Koroškem nad 5 do 10 let – 20 točk, nad 10 do 15 let – 40 točk, nad 15 do 20 let – 60 točk, nad 20 let – 90 točk. Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Ravne na Koroškem, Krajevni urad Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem. 3.2. Prednostne kategorije prosilcev in dodatni pogoji se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, imajo prednost upravičenci z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Črna na Koroškem. I. Lastna udeležba Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona, brez vpliva lokacije. (npr. za stanovanje v velikosti 55 m2, točkovano s 320 točkami znaša v mesecu januarju 2011 lastna udeležba 4.628,80 EUR). Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne po 10 letih, z 2% obrestno mero. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom lastne udeležbe se določijo z medsebojno pogodbo med najemodajalcem in upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev stanovanja. II. Varščina Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so zavezani plačati upravičenci, kateri dohodek presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B pred oddajo stanovanja v najem) Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v najemni pogodbi. III. Razpisni postopek Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 18. 5. 2012, na naslovu Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vsak delovni dan. Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlogo (4,54 EUR) in 200 točk (18,12 EUR) za izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/07 –UPB3, 126/07. 88/10 in 106/10 – UPB5), kar znaša 22,66 EUR. Upravna taksa v znesku 22,66 EUR se plača s plačilnim nalogom na račun številka: IBAN SI56 012164160309120, sklic na št. SI11 75159-7111002 – Občinske upravne takse, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo. Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah: da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. Prosilci morajo oddati vloge z vsemi dokazili do vključno 4. 6. 2012 osebno v tajništvu Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali priporočeno po pošti na isti naslov s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis – Neprofitna stanovanja«. Vloge oddane po pošti se bodo štele kot pravočasne, če bo iz poštnega žiga razvidno, da so bile oddane do vključno 4. 6. 2012 Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene. K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1 do 6, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke: 1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer; 2. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto pred razpisom (za vlagatelja in polnoletne člane gospodinjstva) 3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih zbirk podatkov; 4. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 (za dohodek se štejejo vsi prejemki, ki so vir dohodnine: osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina, nadomestilo za brezposelne, denarna socialna pomoč itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se NE šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, stroški prevoza na delo in prehrane med delom, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic nesreče itd; 5. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 2012, če v koledarskem letu 2011 ni imel dohodkov iz delovnega razmerja; 6. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; 7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje; 8. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje); 9. potrdilo o zaposlitvi in skupni delovni dobi, ki jo izda delodajalec. Za nezaposlenega prosilca, njegovega zakonca ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana, na dan objave razpisa, izda potrdilo Zavod RS za zaposlovanje, ki izda tudi potrdilo o skupni delovni dobi; 10. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih ter sistemu točkovanja ali, ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije, ipd.); 11. utesnjenost v stanovanju – kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih, se upošteva izjava prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi; 12. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti; 13. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 14. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo: listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja); 16. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 17. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 18. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma dokazilo, da uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada; 19. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe; 20. dokazilo o invalidnosti I. kategorije (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS); 21. zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami (iz potrdila mora biti razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo); 22. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe; 23. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam z otroki psihosocialno pomoč ob nasilju; 24. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil občinski organ neposredno od pristojnega državnega organa. Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. IV. Splošne določbe Strokovna služba občine bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se ne upošteva. Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih. Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske dokumentacije zbrali največje število točk glede na število razpisanih stanovanj. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja upravičenci z daljšo dobo stalnega bivanja v Občini Črna na Koroškem. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma ne-uvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v roku 60 dni župan občine. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku razpisa. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družine in velikosti razpoložljivih stanovanj. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev. Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od 8. do 14. ure in na tel. 02/870-48-13 (Jasmina Omerović).
Občina Črna na Koroškem

AAA Zlata odličnost