Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1598. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2011, stran 3655.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 OUS: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 10. redni seji dne 9. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2011 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2011 v naslednji višini:
-------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:          v EUR
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI              2.203.456,08
II.  SKUPAJ ODHODKI               1.835.464,37
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ (I-II)   367.991,71
-------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB:
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       0
-------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA:
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                     0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                    0
IX.  POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          367.991,71
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)          –367.991,71
X.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   31. 12. PRETEKLEGA LETA           –64.291,89
-------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja za leto 2011 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2012
Luče, dne 9. maja 2012
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost