Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2697/12 , Stran 1063
Ob-2697/12
Upravni odbor Skupina Viator & Vektor d.d. Ljubljana, Cvetkova ulica 1, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter v skladu z XXIII. členom veljavnega Statuta družbe Skupina Viator & Vektor d.d., na podlagi 36. in 189. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) sklicuje
skupščino
delniške družbe Skupina Viator & Vektor d.d.,
ki bo dne 21. 6. 2012 ob 10. uri, v sejni sobi upravne zgradbe na sedežu družbe Skupina Viator & Vektor d.d. Cvetkova ulica 1 (prej Dolenjska cesta 244) Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. 1.1. Sklep: Predlog upravnega odbora: Po ugotovitvi sklepčnosti se potrdi imenovanje predsednika skupščine Vekoslav Šket in imenuje preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval notar Blaž Hrovatin iz Ljubljane. 2. Spremembe statuta družbe. 2.1. Sklep: Predlog upravnega odbora: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa. 3. Prenehanje mandata članom upravnega odbora. 3.1. Sklep: Predlog upravnega odbora: članom upravnega odbora Zdenku Pavčku, Tiborju Šimonki in dr. Ivanu Prebilu preneha mandat v upravnem odboru z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. 4. Izvolitev članov nadzornega sveta. 4.1. Sklep: Predlog upravnega odbora: Za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let izvolita Zdenko Pavček in Matjaž Torč. Skupščina se seznani s sklepom zaposlenih, da je predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Andrej Jošt. Mandat nastopijo z dnem vpisa v sodni register. 5. Dokapitalizacija družbe. 5.1. Sklep: Predlog upravnega odbora: 5.1.1. Osnovni kapital družbe Skupina Viator & Vektor d.d., ki sedaj znaša 7.193.208,75 EUR in je razdeljen na 172.375 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim deležem v osnovnem kapitalu 41,73 EUR na delnico, se poveča za 30.000.030,84 EUR z novimi denarnimi vložki (718.908 novih delnic), tako, da po povečanju znaša osnovni kapital družbe 37.193.239,59 EUR in je razdeljen na 891.283 navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim deležem 41,73 na delnico. 5.1.2. Cena nove delnice znaša 41,73 EUR za delnico. Nove delnice se lahko vplačajo izključno v denarju. 5.1.3. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vplačila novih delnic se v celoti izključi. 5.1.4. Za uspešnost povečanja osnovnega kapitala morajo biti v roku vpisane vse nove delnice (718.908) ter vplačan celoten znesek povečanja osnovnega kapitala (30.000.030,84 EUR). Povečanje osnovnega kapitala mora vplačan najkasneje v roku 30 dni po skupščini. 5.1.5. Nove delnice se vplačujejo na posebni fiduciarni račun pri notarju Blažu Hrovatinu iz Ljubljane. 5.1.6. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje pod pogojem, da bodo vse delnice vplačane in da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena. V primeru, da prisilna poravnava ne bo pravnomočno potrjena, bo notar vrnil vplačnikom vplačana denarna sredstva v roku 3 dni po pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka. Prijava in udeležba na skupščini Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava mora prispeti na naslov družbe najkasneje do 18. 6. 2012. Prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe Skupina Viator & Vektor d.d., Cvetkova ulica 1, Ljubljana. V prijavi se navede ime in priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež delničarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine družbe. Gradivo za sejo skupščine, vključno s predlogom sprememb in dopolnitev statuta, je na voljo na sedežu družbe, vsak delovni dan od dneva sklica naprej, med 10. in 12. uro. Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri istega dne z istim vrstnim redom, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Skupina Viator & Vektor, d.d. predsednik upravnega odbora Zdenko Pavček

AAA Zlata odličnost