Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1602. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5), stran 3658.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP) – v nadalj.: ZPNačrt) ter 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07, 29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
1. člen
1. člen (uvodna določba) se dopolni z: »(območje pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5 ter 30, 34/1)«.
2. člen
2. člen (ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta) se v (1) točki dopolni z:
»PI 34/1 in delno PI 30 je vključena v območje na podlagi šestega in petega odstavka 177. člena Odloka o OPN.«
2. člen (ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta) se v (4) točki dopolni z:
»OPPN za središče Pivke se pripravlja na pobudo občine Pivka, z namenom določiti pogoje in rešitve za načrtovanje prostorskih ureditev:
– Mestnega trga in mestne promenade,
– V območju zgoščanja v zaledju mestnega središča zahodno od Kolodvorske ceste,
– Dugih ureditev potrebnih za delno prenovo naselja in
– Omrežij gospodarske javne infrastrukture ter
– ureditve negovalne bolnice med Kolodvorsko cesto, Radohovsko potjo in spomenikom NOB, po predhodno podani pobudi zasebnega investitorja v sklopu javne urbanistične delavnice v januarju 2012.«
3. člen
3. člen (območje prostorskega načrta) se v (1) točki dopolni z:
»Območje obsega podenote urejanja prostora PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5, PI 30 in PI 34/1 in obsega območje trške strukture ob Kolodvorski cesti med križiščema s Snežniško cesto in Potjo na Orlek in območje novejše strukture ob Kolodvorski cesti med kriščem s Potjo na Orlek in križiščem z Ulico 27. aprila, ki se nahaja pretežno na zahodni strani Kolodvorske ceste in delno degradirano območje z mešano strukturo med Kolodvorsko cesto, Radohovsko potjo in spomenikom NOB.«
3. člen (območje prostorskega načrta) se v (2) točki dopolni z:
»Južni del območja (del PI 30 in PI 34/1) je na zahodni strani omejen s Kolodvorsko cesto, na južni z Radohovsko cesto, na severni in vzhodni strani pa z zelenimi površinami Habjanovega griča.«
3. člen (območje prostorskega načrta) se v (3) točki spremeni v:
»Obravnavano območje obsega skupaj 7,6 ha.«
4. člen
4. člen (način pridobitve strokovnih rešitev) se v (1) točki dopolni z:
»– Idejna rešitev za negovalno bolnico (izdelovalec Irena Debevc s.p.).«
5. člen
5. člen (roki za pripravo in posamezne faze), tabela se dopolni s fazami:
»– 4a – sprejem in objava dopolnitve sklepa o začetku priprave
– 4b – priprava dopolnitve osnutka
– 4c – pridobitev smernic NUP in obvestila MOP ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje za dopolnitev osnutka.
V tabeli se od faze 5 dalje spremenijo predvideni termini v:
+-----+------------------------------------------+--------------+
|   |Faza                   |  Predvideni|
|   |                     |    termini|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|5.  |Priprava dopolnjenega osnutka OPPN za   |  april 2012|
|   |javno razgrnitev *            |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|6.  |Javna razgrnitev in javna obravnava    |  april, maj|
|   |                     |     2012|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|7.  |Priprava in sprejem stališč do pripomb in |   maj 2012|
|   |predlogov z javne razgrnitve       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|8.  |Sprejem OPPN v 1. branju na seji     |   maj 2012|
|   |Občinskega sveta Občine Pivka       |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|9.  |Priprava predloga OPPN          |  junij 2012|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|10. |Pridobitev mnenj NUP **          |  julij 2012|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|11. |Priprava usklajenega predloga OPPN    |  julij 2012|
+-----+------------------------------------------+--------------+
|12. |Obravnava in sprejem usklajenega predloga |  avgust 2012|
|   |OPPN na seji Občinskega sveta Občine   |       |
|   |Pivka                   |       |
+-----+------------------------------------------+--------------+
|13. |Objava odloka OPPN            |   september|
|   |v Uradnem listu RS            |     2012|
+-----+------------------------------------------+--------------+
                                «
6. člen
6. člen (nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN) se v (1) točki dopolni z:
»– Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11 (za nepremičnine), Ljubljana.«
7. člen
7. člen (financiranje) se dopolni z:
»Investitor negovalne bolnice financira geodetski načrt za območje negovalne bolnice, Občina Pivka financira dopolnitev OPPN središče Pivke iz proračuna Občine Pivka za leto 2012.«
8. člen
(določitev objave)
Dopolnitev sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnem naslovu http://www.pivka.si.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2012-25
Pivka, dne 28. marca 2012
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost