Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1574. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2011, stran 3622.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 12. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2011.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2011 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v €|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3,848.783,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2,956.983,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2,697.454,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2,349.634,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  326.683,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   21.137,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  259.529,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   97.204,00|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.325,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |    534,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |       /|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  160.466,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   17.034,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   16.697,00|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    337,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  874.766,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |74 Transferni prihodki iz drugih javno  |  874.766,00|
|   |finančnih institucij           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3,715.671,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1,044.024,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  205.277,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   33.689,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  783.029,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    979,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   21.050,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1,244.613,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   24.650,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  844.901,00|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   68.289,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  306.773,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       /|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1,332.520,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1,332.520,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   94.514,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |430 Investicijski transferi       |   94.514,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |  +133.112,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL      |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       |
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|   |jav. prava, ki imajo premoženje     |       |
|   |v svoji lasti              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  +133.112,00|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  133.112,00|
|   |(VI.+X.) – IX = -III           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |Stanje sredstev na računih        |  272.092,00|
|   |dne 31. 12. 2010             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-12/2012-82
Črenšovci, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost