Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 3520-15/2012 Ob-2617/12 , Stran 1035
Št. 3520-15/2012 Ob-2617/12
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mengeš za leto 2012 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 8/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremične (stanovanja) v lasti Občine Mengeš
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, matična št.: 5880483, davčna št. 74039059. 2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Dvosobno stanovanje št. 34, v izmeri 52,75 m2, s pomožnim prostorom – ložo, v izmeri 4,80 m2, in pomožnim prostorom – klet št. 34, v izmeri 3,20 m2, z identifikacijsko oznako nepremičnine (1938-1763/2) 2. E, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe, na naslovu Levčeva ulica 13a v Mengšu. Skupna površina znaša 60,75 m2. Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Domžalah v vložek/pod vložek 3283/2, k.o. Mengeš – 1938. Izhodiščna cena: 72.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Nepremičnina se kupuje po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo (najvišja ponujena cena) in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Mengeš pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Mengeš, IBAN SI56 0110 0010 0001 698, odprt pri Banki Slovenije. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek, oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. 4.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja«, na naslov: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, do 5. 6. 2012 do 12. ure. Ponudba oddana na pošti kot priporočena pošiljka mora biti oddana do navedenega roka (upošteva se datum in čas poštnega žiga). Ponudba, ki bo prejeta po tem roku, komisija ne bo upoštevala. 4.5. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 10. 8. 2012. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine zainteresirani dobijo na Občini Mengeš, kontaktna oseba: Urban Kolar, tel. 01-724-71-06, elektronska pošta: urban.kolar1@menges.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1. Javno odpiranje prispelih ponudb bo 6. 6. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš. 6.2. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 8 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na internetni strani Občine Mengeš: www.menges.si, pod rubriko objave, razpolaganje s stvarnim premoženjem, kjer je na voljo tudi obrazec: izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe in izjava o vezanosti na dano ponudbo.
Občina Mengeš

AAA Zlata odličnost