Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1577. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011, stran 3624.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 2759, 110/02 – 5389, 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 17/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 11. redne seje dne 26. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 14.117.756|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 10.577.459|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 9.424.842|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|700 |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 8.536.302|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE          |  614.474|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|704 |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |  274.066|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI           | 1.152.617|
|   |   |(710+711+712+713+714)         |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  897.734|
|   |   |PREM.                 |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE         |   8.217|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|712 |   |DENARNE KAZNI             |   5.360|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|713 |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   9.479|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|714 |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  231.826|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   73.104|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   21.042|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT.|   52.062|
|   |   |PREMOŽ.                |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |    800|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|730 |   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |    800|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI          | 3.466.393|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     | 1.328.867|
|   |   |JAVNOFIN. INST.            |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|741 |   |PREJETA SREDS. IZ DRŽA. PRORAČ. IN  | 2.137.525|
|   |   |PRORAČ. EU              |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 15.641.100|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 3.339.727|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|400 |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  727.002|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|401 |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |  124.283|
|   |   |VAR.                 |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|402 |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 2.361.003|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|403 |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   96.416|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   31.022|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 4.425.375|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|410 |   |SUBVENCIJE              |  263.975|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|411 |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       | 2.466.055|
|   |   |GOSPODINJSTVOM            |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|412 |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN     |  497.701|
|   |   |USTANOVAM               |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     | 1.197.644|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 7.476.869|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|420 |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 7.476.869|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |  399.130|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|431 |   |INVEST. TRANS. PROR. UPORABNIKOM   |  200.237|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|432 |   |INVEST. TRANS. PR. IN FIZ. OSEBAM, KI |  198.894|
|   |   |NISO PR. U.              |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)  | –1.523.344|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|75  | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0|
|   |   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|751 |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     0|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|44  | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.   |     0|
|   |   |DELEŽEV                |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP.|     0|
|   |   |DEL. (IV.-V.)             |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |C. RAČUN FINANCIRANJA         |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|50  | VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |     0|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|500 |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |     0|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|55  | VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)         |  398.507|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  398.507|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | IX. |SPREM. STANJA SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-| –1.921.851|
|   |   |II-V-VIII)              |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)     |  –398.507|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)  | 1.523.344|
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.| 2.418.148|
|   |   |2010                 |      |
+-----+------+--------------------------------------+-----------+
Presežek odhodkov nad prihodki po bilanci prihodkov in odhodkov, računu terjatev in naložb ter računu financiranja znaša 1.921.851 evrov.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 2.418.148 evrov znašajo neporabljena sredstva 496.297 evrov.
2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2011 44.372 evrov
– prihodki v letu 2011 23.653 evrov
– presežek prihodkov 68.025 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2011 v višini 68.025 evrov, se vodi kot sredstva na računu in se koristi v letu 2012.
3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2011               49.879 evrov
– prihodki v letu 2011              7.369 evrov
– odhodki v letu 2011                   –
– presežek prihodkov              57.248 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31. 12. 2011 znaša 57.248 evrov in se vodi kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo v letu 2012, na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR.
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-34/2012
Ilirska Bistrica, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost