Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 287/05-12 Ob-2635/12 , Stran 1021
Št. 287/05-12 Ob-2635/12
Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. 2. Predmet javne dražbe: V najem se oddaja del prostorov objekta II-2: Vhodni paviljon v sledečih izmerah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! na Ljubljanski ulici 5 v Mariboru. Prostori objekta II-2 se nahajajo na parceli št. 209, k.o. Tabor. Poslovni prostori so namenjeni opravljanju trgovinske dejavnosti z živili. Izbrani dražitelj (najemnik) mora zagotoviti pričetek obratovanja trgovine najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe. Sestavni del in priloga te objave je tudi tloris trgovine s popisom prostorov s površinami. Tloris trgovine s popisom prostorov s površinami je objavljen na spletni strani naročnika, in sicer: http://www.ukc-mb.si/index.php?id=obvestila. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: pravni posel je najemna pogodba, ki se za poslovni prostor sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil od najema. 4. Osnovni pogoji najema Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora oddati v podnajem. Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju kakršnem je. Najemnik je dolžan v poslovnem prostoru na lastne stroške opraviti usposobitvena, obnovitvena ali preureditvena dela (če so potrebna). V poslovnem prostoru ni nobenega inventarja. Opravi lahko le tista dela, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca in ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli stroškov vlaganj ter z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na najemodajalčevi nepremičnini. Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje njegove poslovne dejavnosti v najetem poslovnem prostoru. Poslovni prostor se kot zaključena celota in izključno za opravljanje trgovinske dejavnosti z živili oddaja v najem za določen čas, naveden v 11. točki te objave. 5. Ogled nepremičnin: ogled poslovnega prostor je dne 28. 5. 2012 ob 9. uri. Zainteresirani dražitelji naj se ob navedeni uri zberejo pred vhodom v trgovino. 6. Višina varščine Zainteresirani dražitelji za nepremičnino morajo najkasneje do dne 28. 5. 2012 položiti varščino v višini 800,00 EUR. Varščino je potrebno plačati na podračun naročnika, številka: 01100-6030278185, odprtega pri UJP Slovenska Bistrica, sklic 00 1101 z navedbo namena nakazila: varščina za javno dražbo – trgovina. Položena varščina se najugodnejšemu dražitelju (najemniku) šteje v plačilo prve najemnine oziroma njenega dela. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki ne uspejo, varščina vrne v roku tridesetih dni brez obresti na transakcijski račun, s katerega je bila plačana oziroma na račun, ki ga bo dražitelj navedel v prijavi na dražbo. Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrne. Varščina pa se v roku iz četrtega odstavka te točke vrne zainteresiranim dražiteljem, ki bodo po sklepu naročnika izločeni iz postopka in zato na dražbi ne bodo mogli dražiti (glej 8. točka Prijava na dražbo). 7. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja. Izklicna cena najemnine znaša 800,00 EUR/mesec. Najnižji znesek višanja izklicne cene znaša 20,00 EUR. 8. Pogoji za pristop k javni dražbi Prijava na dražbo K dražbi bodo lahko pristopili zainteresirani dražitelji, ki bodo najkasneje do dne 4. 6. 2012 naročniku predložili: 1. potrdilo o plačani varščini; 2. izjavo, da dražitelj ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Opombo: Naročnik si pridržuje pravico od zainteresiranega dražitelja zahtevati potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni bil pravnomočno obsojen za navedena kazniva dejanja; 3. izjavo, da dražitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Opombo: Naročnik si pridržuje pravico od zainteresiranega dražitelja zahtevati potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni bil pravnomočno obsojen za navedeno kaznivo dejanje; 4. izjavo, da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem; 5. potrdilo od DURS-a, da dražitelj nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; 6. potrdilo od DURS-a, da dražitelj nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; 7. potrdilo pristojnega sodišča, da ni v stečajnem postopku; 8. potrdilo pristojnega sodišča, da zoper zainteresiranega dražitelja ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju; 9. BON-1/SP (samostojni podjetniki) in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran oziroma BON-2 (velja za pravne osebe in gospodarske družbe) s katerim izkazuje, da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca enako 0 (velja za pravne osebe in gospodarske družbe). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; 10. dokazilo, da je po Standardni klasifikaciji dejavnosti (AJPES) registriran za opravljanje naslednje dejavnosti pod šifro G47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 11. lastno izjavo, da imajo poravnane vse obveznosti do Univerzitetnega kliničnega centra Maribor; 12. fotokopijo ISO certifikata 9001:2008; 13. certifikat IFS ponudnika oziroma proizvajalca (International food standard) ali BRC (British retail consorim) oziroma drugi enakovredni certifikat za izdelke brez glutena. 14. parafiran vzorec pogodbe, ki je priloga in sestavni del te objave. Vzorec pogodbe je objavljen na spletni strani naročnika in sicer: http://www.ukc-mb.si/index.php?id=obvestila; 15. pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi. V pooblastilu je potrebno navesti tudi osebo, ki bo v primeru odsotnosti pooblaščenca le tega nadomeščala in priložiti pooblastilo za to osebo, ki bo morebiti nadomeščala pooblaščenca. Zainteresirani dražitelji morajo predložiti dokumente iz te točke v zaprti kuverti na naslov: Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, priporočeno po pošti ali osebno na naveden naslov. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Javna dražba za najem poslovnega prostora – trgovina Oznaka: »Ne odpiraj – javna dražba.« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov zainteresiranega dražitelja! Zainteresirani dražitelji, ki ne bodo predložili zgoraj navedenih dokumentov oziroma ne bodo izpolnjevali navedenih pogojev bodo po sklepu naročnika izločeni iz postopka, zato na dražbi ne bodo mogli dražiti. O tem bo naročnik zainteresirane dražitelje pisno obvestil. Zainteresirane dražitelje, ki bodo izpolnjevali vse zahteve iz te točke bo naročnik povabil, da pristopijo k javni dražbi. 9. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 11. 6. 2012, v mali konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice, ob 10. uri. 10. Pravila javne dražbe in drugi pogoji: 1. Pred začetkom javne dražbe se morajo zainteresirani dražitelji izkazati z osebnim dokumentom (na vpogled). Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražiteljem za katere bo ugotovila, da so bili povabljeni k javni dražbi, ker so predložili vsa dokazila in izpolnjujejo pogoje iz 8. točke te objave, proti podpisu pooblaščene osebe izročila tablico s številko s katero se bo izkazoval dražitelj pri javni dražbi. Dražitelj draži z dvigovanjem tablice; 2. Javno dražbo bo izvedla komisija za izvedbo javne dražbe; 3. Pred začetkom javne dražbe bo komisija prebrala zainteresirane dražitelje, ki so bili po sklepu naročnika izločeni, ker niso izpolnjevali pogojev iz 8. točke te objave in zato na javni dražbi ne bodo mogli dražiti; 4. Dražili bodo lahko zainteresirani dražitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 8. točke te objave in bodo predložili zahtevane dokumente, ter jih je naročnik povabil, da pristopijo k dražbi; 5. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino; 6. Javna dražba najemnine za poslovni prostor je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvijo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo najemnino in najugodnejšega dražitelja, katerega pozove na podpis najemne pogodbe; 7. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku se šteje, da je odstopil od najema, zato naročnik zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj (najemnik) odstopi od svoje ponudbe, naročnik zadrži plačano varščino. 11. Čas trajanja pogodbe Najemna pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena za določen čas enega leta. Šteje se, da je najemno razmerje avtomatsko podaljšano za obdobje enega leta kolikor naročnik (najemodajalec) ne sporoči najemniku odpovedi najemne pogodbe najmanj 30 dni pred iztekom letnega obdobja. Naročnik lahko ob zaključku vsakokratnega letnega obdobja odpove najemno pogodbo v naslednjih primerih: – če potrebuje prostore za opravljanje lastne dejavnosti, – v primeru spremembe zakonodaje do te mere, da bi bilo onemogočeno tovrstno razpolaganje s premoženjem države. 12. Način in rok plačila Najemnina se bo plačevala mesečno v naprej do petnajstega v mesecu, tako da najemodajalec izstavi račun do petega v tekočem mesecu. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine oziroma njenega dela. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške in stroške rednega vzdrževanja notranjosti objekta. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Stroški električne energije in stroške ogrevanja bo najemnik plačeval na osnovi dejanskih stroškov na podlagi odmere po števcu, stroški vodarine in kanalščine pa se obračunajo po pavšalu na osebo (1 m3 na zaposlenega na mesec). Na vsoto teh stroškov se bo najemniku zaračunal 10% pribitek za vse ostale stroške, ki jih je težko razmejiti (cestna razsvetljava, ureditev okolja, storitve zimske službe, itd.). 13. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite pri Iris Gorjup, na tel. 02/321-25-62. 14. Ustavitev postopka: upravljavec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi postopek javne dražbe, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov.
Univerzitetni klinični center Maribor

AAA Zlata odličnost