Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 03 Ob-2652/12 , Stran 1060
Št. 03 Ob-2652/12
Na podlagi določil Statuta delniške družbe RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 6. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franca Kosija, za preštevalko glasov Urška Ramuš, za sestavo zapisnika skupščini prisostvuje notarka Karin Schoeffmann. 2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Predlog sklepa: bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2011 se uporabi po predlogu uprave. Uprava družbe je delničarje seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2011. 4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata dosedanjih članov nadzornega sveta in sprejem sklepa o imenovanju novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je potekel mandat vsem dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev. Za mandatno dobo štirih let se za nove člane nadzornega sveta imenujejo Gorazd Bedrač, Anton Vogrinec in David Šerdoner. Predlogi sklepov skupščine, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik od 10. do 13. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način, določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d. direktor Drago Rataj

AAA Zlata odličnost