Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 8/12 Ob-2675/12 , Stran 1061
Št. 8/12 Ob-2675/12
Na podlagi 7. člena Statuta delniške družbe Metalka Zastopstva Holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
20. sejo skupščine
družbe Metalka Zastopstva Holding d.d.,
ki bo 19. 6. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo notarke. Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednik skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar. 3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno poročilo uprave. b) Bilančna izguba za poslovno leto 2011 znaša 43.401,51 € in bo pokrita z nerazporejenim dobičkom preteklih let. c) Skupščina podeljuje članom uprave in članom nadzornega sveta razrešnico za leto 2011. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 15. 6. 2012. Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300 členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona. Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 8. do 12. ure, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1.
Metalka Zastopstva Holding d.d. direktor družbe Oblak Jože, univ. dipl. ekon.

AAA Zlata odličnost