Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2637/12 , Stran 1055
Ob-2637/12
Na podlagi 18. člena Statuta družbe NOLIK d.d. Kočevje, uprava družbe sklicuje
16. sejo skupščine
družbe NOLIK d.d.,
ki bo na sedežu družbe Nolik, Novomeška cesta 5, 1330 Kočevje, v torek, dne 19. 6. 2012, ob 8. uri. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlog uprave je: Za predsednika skupščine se izvoli: Miha Banko. Za preštevalki glasov se izvolita: Jana Oražem in Zlatica Arko. Seji bo prisostvovala notarka: mag. Nina Češarek. Predlog dnevnega reda se potrdi. 2. Obravnava in potrditev letnega poročila za družbo NOLIK d.d. z računovodskimi izkazi za leto 2011 in poročilom neodvisnega revizorja. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe NOLIK d.d., z računovodskimi izkazi za leto 2011 in poročilom neodvisnega revizorja. 3. Poročilo nadzornega sveta za skupščino NOLIK d.d. v zvezi z letnim poročilom za leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta NOLIK d.d. 4. Razporeditev bilančnega dobička poslovnega leta 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta sprejme sklep, da dobiček poslovnega leta 2011 v višini 40.423,71 EUR ter preneseni dobiček iz naslova odprave prevrednotenja v višini 23.289,56 EUR, kar je skupaj 63.713,27 EUR, ostane nerazporejen. Bilančni dobiček v enaki višini, to je 63.713,27 EUR, na dan 31. 12. 2011 ostane nerazporejen. 5. Predlog za imenovanje revizijske hiše za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov družbe NOLIK d.d. za leto 2012 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo BM Veritas Revizija d.o.o., Dunajska 106, 1000 Ljubljana. 6. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina potrjuje in odobri delo ter podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi NOLIK d.d. 7. Imenovanje člana nadzornega sveta. Član in predsednik nadzornega sveta je dne 9. 5. 2012 podal pisno odstopno izjavo, s katero odstopa kot član in predsednik nadzornega sveta z dnem, ko bo izvoljen novi član nadzornega sveta. Skladno s statutom družbe NOLIK je potrebno za nemoteno delovanje nadzornega sveta izvoliti novega člana. Predlog uprave je: skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki bo zastopal interese delničarjev, z dnem 19. 6. 2012, za štiriletno mandatno obdobje, izvoli Majo Cestar. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe NOLIK d.d., Novomeška c. 5, 1330 Kočevje pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini uprave družbe najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do 15. 6. 2012, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 14. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov V tajništvu družbe na naslovu NOLIK d.d., Novomeška c. 5, 1330 Kočevje, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe, www.nolik.si, je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in – obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe. Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 423.914 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.
NOLIK d.d. Kočevje Uprava družbe

AAA Zlata odličnost