Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 35200-01/2012 Ob-2619/12 , Stran 1036
Št. 35200-01/2012 Ob-2619/12
Občina Sveta Ana na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Odloka o rebalansu proračune Občine Sveta Ana za leto 2012 (MUV, št. 6/2012) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, tel. 02/729-58-80, faks: 02/729-58-85, e-naslov: obcina@sv-ana.si, matična številka: 1332074, ID št. za DDV: SI59385081. Postopek vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja občinskega stvarnega premoženja Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: pristojna komisija). II. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dvosobnega stanovanja s kabinetom, št. 3, v izmeri 75,56 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, Kremberk 37 2233 Sveta Ana, na parceli št. 327/1, k.o. Krembek, pripisano pri vl. št. 39, št. stavbe 110. Za večstanovanjsko hišo Kremberk 37, 2233 Sv. Ana, etažna lastnina še ni vzpostavljena. Stanovanje je prazno in bremen prosto. III. Izhodiščna cena Izhodiščna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 40.500,00 €. V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in merila za izbor ponudnika: 1. Nakup po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od navedene Izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša 4.050,00 €. Varščina se vplača na TRR občine, št. 01100-0100018188 in fotokopijo dokazila o plačilu priložiti k prijavi na javno zbiranje ponudb. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 3. Uspeli ponudnik – kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške razpisa, stroške cenitve, stroške overitve). 4. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji stanovanja je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. Kupnino je kupec – izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži varščino. 5. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. 6. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe. Pisna ponudba mora vsebovati: – naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, – navedbo nepremičnine in ponujeno kupnino, – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko transakcijskega računa, za primer vračila varščine, – kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice oziroma potnega lista) ter davčno številko. 7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisane pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, si prodajalec pridrži pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. 8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izdana v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. Odpiranje ponudb bo javno in se bo izvedlo 4. 6. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Sveta Ana. 9. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Upoštevane bodo vse pravočasne ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, v roku do vključno 4. 6. 2012, do 10. ure, s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in občina zadrži plačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 02/729-58-84, Irena Golob. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Sveta Ana, www.sv-ana.si.
Občina Sveta Ana

AAA Zlata odličnost