Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 6150-4/2012/10 Ob-2680/12 , Stran 993
Št. 6150-4/2012/10 Ob-2680/12
Na podlagi 4. in 4.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS) ter Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – ZUKN-C) in Sklepa Vlade Republike Slovenije o začasnem zadržanju izvrševanju proračuna države za leto 2012 št. 41003-11, z dne 12. 1. 2012 in v skladu z Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06, 4/11, 8/12), Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS objavlja
redni letni javni projektni razpis
za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2012 (JPR –MV–2012)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen, predmet in cilij razpisa Namen tega razpisa je sofinanciranje oziroma podpora ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin medijev, ki so v skladu s 4. členom ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Predmet razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: – tiskanih medijev; – radijskih programov; – televizijskih programov; – elektronskih publikacij. S tem razpisom se sofinancira ustvarjanje naslednjih programskih vsebin: – pri tiskanih medijih in elektronskih publikacijah: tematski članki, analize, reportaže, raziskovalno novinarski projekti in druge vsebine, primerne za objavo v tiskanih medijih in elektronskih publikacijah, ter književna ali gledališka dela, prirejena za elektronske publikacije; – pri radijskih in televizijskih programih: informativne, kulturne, kulturno-zabavne, umetniške, izobraževalne, strokovne, znanstvene, otroške in mladinske oddaje, oddaje namenjene starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami ter književna ali gledališka dela, prirejena za radio in televizijo. Cilji razpisa: 1. zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti preko programskih vsebin objavljenih v medijih – splošno informativne vsebine (za radijske in televizijske medije so to splošno informativne oddaje); 2. zagotavljanje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin preko programskih vsebin, objavljenih v medijih, posebej še vsebin, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter otrokom in odraslim s posebnimi potrebami; 3. ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter jezika, vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev ter kulture javnega dialoga, utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti prek programskih vsebin (kulturnih,izobraževalnih,znanstvenih, mladinskih,otroških …) objavljenih v medijih. 3. Pogoji sodelovanja na razpisu Na razpis se lahko prijavijo: – izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na dan objave razpisa v Uradnem listu RS vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije(v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), razen izjem navedenih v nadaljevanju razpisa. Prijavitelj mora biti vpisan v razvid medijev med celotnim postopkom javnega razpisa oziroma do dokončanja sofinanciranega projekta, – pravne in fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov (v nadaljevanju: prijavitelj, neodvisni producent) na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in katerih projekt bo uvrščen v programsko shemo izdajatelja, najkasneje v roku 1 leta po dokončanju projekta. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi samo en projekt. Kolikor prijavitelj prijavi več kot en projekt (pošlje več vlog) se bo obravnavala le tisti vloga, ki bo prispela prva, vse naslednje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge, razen če gre za dopolnitve vloge, kar mora biti označeno na ovojnici. Kolikor bo prijavitelj v eni vlogi poslal več projektov, bo vloga zavržena. Za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za isti projekt več, bodo vse vloge zavržene. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je največ 50% vseh predvidenih stroškov izvedbe projekta iz sredstev državnega proračuna. Status izdajatelja programov posebnega pomena mora biti pridobljen najkasneje na dan objave razpisa v Uradnem listu RS (velja samo za izdajatelje radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa). Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, se zavržejo. Do sredstev niso upravičeni: – projekti slovenskih avdiovizualnih del, kot so celovečerni TV filmi, kratko in srednjemetražni dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni igrano-dokumentarni filmi, kratko in srednjemetražni eksperimentalni in animirani filmi, kulturno-umetniške in razvedrilne serije in nanizanke; – javni zavod Radiotelevizija Slovenija; – projekti, ki niso namenjeni objavi v medijih (mediji po tretjem odstavku 2. člena ZMed niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, izobraževanemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter video strani brez žive slike – t. i. neplačana obvestila); – prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti (ugotovljenih s pravnomočno odločbo) do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ali njegovega proračunskega uporabnika; – prijavitelji, ki so za isti projekt že pridobili najmanj 50% sofinancirane predračunske vrednosti projekta iz državnega proračuna; – prijavitelji, ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. 4. Višina sredstev, ki so na razpolago prejemnikom Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 2.300.000 EUR oziroma toliko, kolikor bo v okviru razpoložljivih sredstev po sprejemu rebalansa Proračuna Republike Slovenije v letu 2012, in sicer za: A) Področje sofinanciranja programskih vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij. Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 600.000 EUR. B) Področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega Okvirna vrednost razpisanih sredstev znaša 1.700.000 EUR. 5. Prijava projekta Rok za oddajo vlog je 18. 6. 2012. Prijavitelji mora oddati en izvod vloge v pisni obliki na prijavnem obrazcu in eno elektronsko kopijo skenirane vloge. Vloga mora biti sestavljena v skladu z 8. točko javnega razpisa. Prijavitelj mora hraniti vse izvode programskih vsebin, s katerimi kandidira za sofinanciranje, ki bodo realizirane v letu 2012, v obsegu, kot jih je navedel v vlogi. Radijski in televizijski mediji morajo programske vsebine hraniti na ustreznem nosilcu slike in zvoka. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 6. Odpiranje in pregled vlog Na odpiranju bo komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalno popolnost). Vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem sodelovanja, se zavrnejo oziroma zavržejo. Na podlagi ugotovitve odpiralne komisije, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, pristojni uslužbenec pozove stranko, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po rokih iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal upravičeni prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v 8. točki razpisa. O datumu odpiranja prispelih vlog bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije. 7. Ocenjevanje vlog Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, na podlagi meril iz te točke, števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih prijav v sofinanciranje lahko izbrane vloge le tistih prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po spodaj navedenih merilih dosegli vsaj polovico vseh možnih točk. 7.1. Način ocenjevanja programskih vsebin tiskanih medijev ter programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij (PODROČJE A): Projekti oziroma programske vsebine, ki kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo znotraj razpisnih meril. 7.1.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin tiskanih medijev: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; 5 točk, – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 20 točk, – povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev; 5 točk, – obseg splošnoinformativnih, kulturnih, znanstvenostrokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih vsebin; 20 točk, – povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki; 10 točk, – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 10 točk, – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 10 točk, – pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost; 10 točk. Skupaj možnih točk je 90 po posameznem članu strokovne komisije. Skupaj je torej možnih 450 točk. 7.1.2 Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter elektronskih publikacij: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; 5 točk, – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 20 točk – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika; 15 točk, – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 20 točk, – pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; 10 točk, – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 10 točk, – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo. 10 točk. Skupaj možnih točk je 90 po posameznem članu strokovne komisije. Skupaj je torej možnih 450 točk. 7.2 Način ocenjevanja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa (PODROČJE B) Projekti oziroma programske vsebine, ki kandidirajo na tem področju, se ocenjujejo znotraj devetih razpisnih meril, pri čemer se merilo nepridobitnosti radijskega oziroma televizijskega programa šteje kot prednostno merilo. 7.2.1 Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa: – zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije; 5 točk, – kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave; 20 točk, – pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin; 25 točk, – pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine; 10 točk, – pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti; 5 točk, – zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo; 10 točk, – omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih; 10 točk, – zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov ter uveljavljanja strpnosti; 10 točk, – nepridobitnost programa; 5 točk. Skupaj možnih točk je 100 po posameznem članu strokovne komisije. Skupaj je torej možnih 500 točk. Strokovna komisija na podlagi ocen in razpoložljivosti sredstev izdela predlog prejemnikov sredstev. Merila so natančneje definirana v Navodilih prijaviteljev za izdelavo vloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Dokončno odločitev o financiranju posameznega projekta sprejme minister, na podlagi predloga strokovne komisije ministrstva. 8. Sestava vloge Prijavitelj vloži en izvod vloge in eno elektronsko kopijo skenirane vloge v isti ovojnici. Vloga mora biti vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov(*1). Vloga je popolna v primeru, da vsebuje vse v celoti pravilno izpolnjene spodaj navedene obrazce. Kolikor vloga ni popolna (oziroma ni dopolnjena v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi), se zavrže in se ne bo vsebinsko obravnavala. (*1) Npr. vezava dokumentov pri kateri posameznih listov ni mogoče ločiti, ročno zapisane zaporedne številke na posameznih listih vloge, parafa na vsaki strani vloge ipd. Obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili in čitljivo! Sestava vloge: 1. Prijavni obrazec (obrazec 1), 2. Osnovni podatki o prijavitelju in projektu (obrazec 2), 3. Finančna konstrukcija in izračun stroškov dela (obrazec 3), 4. Obvezne izjave prijaviteljev projektov (obrazec 4), 5. Obvezne priloge prijaviteljev projektov, 6. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!). Izpisek iz poslovnega registra Republike Slovenije – ministrstvo bo po uradni dolžnosti pridobilo izpisek iz poslovnega registra. V primeru, da razpolagate z izpiskom iz poslovnega registra Republike Slovenije, ki ni starejši od 30 dni, prosimo, da ga zaradi pospešitve postopka priložite (ta priloga ni obvezna). Priloga te razpisne dokumentacije so tudi Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Pri izpolnjevanju obrazcev in oddaji vloge morajo prijavitelji ta navodila upoštevati. Dodatne informacije o načinu izpolnjevanja obrazcev so na voljo po tel. 01/369-58-82 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani: http://www.mizks.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna osebi je: matej.srdinsek-firm@gov.si. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2 – v nadaljevanju: ZDIJZ) informacijo javnega značaja opredeljuje kot: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (V nadaljnem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb«. Prijavitelje na javni razpis zato opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej označijo kot poslovno tajnost. Vsi tisti deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi do vpogleda s strani drugih prijaviteljev, posredovani v pregled skladno z ZDIJZ. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 31. 12. 2012. Prijavitelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z ministrstvom podpisali pogodbo, morajo zahtevek za izplačilo oddati najkasneje do 1. 11. 2012. 10. Upravičeni stroški Sofinancirali se bodo le uveljavljeni in izkazani upravičeni stroški. Dokončni odstotek sofinanciranja je največ do 50% od celotne vrednosti prijavljenega projekta. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. V primeru, da se sredstva dodelijo velikemu ali srednjemu podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je pred izplačilom to potrebno priglasiti Evropski komisiji. Upravičeni stroški so: – stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta; – stroški drugih storitev, ki so neposredno povezani s projektom (avtorski honorarji, stroški tiska, stroški informacijskih in telekomunikacijskih storitev, stroški grafične obdelave, stroški scenografije, kostumografije, maske, potni stroški). Med upravičene stroške ne spadajo: – za davčne zavezance po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/2010 – UPB2, 85/10) davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, – stroški distribucije, – stroški promocije in prikazovanja, – stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev, – režijski stroški (stroški materiala, stroški administracije, računovodskih, finančnih (stroški zavarovanja, kreditov in drugih finančnih transakcij)). Kot dokazila o nastanku stroška je potrebno priložiti kopije računov (ki morajo biti ustrezno označene, da je kopija enaka originalu), ki naj bodo žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe in dokazila o plačah. Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja projekta ali kasneje ugotovilo, da je prijavitelj račun, ki ga je uveljavil kot strošek tega projekta, uveljavil še v kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva, skupaj z zamudnimi obrestmi. Kopijam računov in plačilnim listam je potrebno priložiti tudi potrdila o izvedenih plačilih. V finančni konstrukciji lahko prijavitelj uveljavlja le upravičene stroške. V primeru, da prijavitelj zneska računa ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku račun uveljavlja. Pri vseh navedenih stroških je pomembno, da so upravičeni samo, če so nastali pri delu na projektu (npr. pri zaposlenih lahko prijavite samo ure, ko je zaposleni izvajal aktivnosti namenjene projektu). Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma če ugotovi, da nastali stroški niso povezani z izvedbo projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno nemudoma obvestiti ministrstvo. 11. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog 18. 6. 2012. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji strani označeni s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2012«. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani: http://www.mizks.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisanega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. 12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana, po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog lahko prisostvuje vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma njen predstavnik. 13. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma zaključka odpiranja vlog. Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj, ko bodo znani. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, ki vsebuje seznam obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave ter vzorec pogodbe, – navodila prijaviteljem za izdelavo vloge. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji projektov do izteka razpisnega roka dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana, v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani ministrstva. Vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci ter navodilo za izdelavo vloge so objavljeni na spletni strani ministrstva.. Dodatne informacije o razpisu so v času uradnih ur na voljo po tel. 01/369-58-82 ali po elektronski pošti, kontaktna oseba je: Matej Srdinšek Firm e-pošta: matej.srdinšek-firm@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS

AAA Zlata odličnost