Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 430-432/2012 Ob-2636/12 , Stran 995
Št. 430-432/2012 Ob-2636/12
Na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti, ZDD-1 (Uradni list RS, št. 17/11) in Pravilnika o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/11), objavljamo
razpis
za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov, št. 430-432/2012
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, tel. faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel. 01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e-pošta: sjn.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.mnz.gov.si 3. Vrsta in opis predmeta razpisa Predmet razpisa je podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov, za nedoločen čas. Vsebina programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov je opredeljena v prilogi 4 Pravilnika o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti. Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji. 4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo ponudnik navede v ponudbi, in sicer na območju Republike Slovenije. 5. Razdelitev na sklope: ne. 6. Variante so dopustne: ne. 7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek: javno pooblastilo se bo podelilo najugodnejšemu ponudniku, torej tistemu, ki bo na podlagi merila zbral najvišje število točk, za nedoločen čas. 8. Obvezni depoziti in jamstva (če je potrebno): --- 9. Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina subjektov, ki ji bo javno pooblastilo podeljeno:---- 11. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji. 12. Merila za izbiro Reference na področju izobraževanja oziroma usposabljanja odraslih, izvedena usposabljanja na višji stopnji in izvedena usposabljanja s področja varovanja oziroma varstvoslovja. Podrobnejši opis merila je podan v razpisni dokumentaciji. 13. Rok za sprejemanje ponudb (datum, čas, naslov za predložitev ponudb) Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 13. 6. 2012, najkasneje do 15. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete ponudbe bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom. 14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 140 dni od roka za predložitev ponudb. 15. Pogoji odpiranja ponudb (datum, čas, kraj odpiranja ponudb) Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 6. 2012, ob 12. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javna naročila, Cankarjeva cesta 4 (2. nadstropje), Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika. Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 5. 6. 2012. Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za podelitev javnega pooblastila za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja detektivov, št. 430-432/2012«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor. 17. Datum odpošiljanja tega obvestila: 11. 5. 2012.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost