Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2625/12 , Stran 1054
Ob-2625/12
Uprava družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d., v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 7. členom Statuta d.d. sklicuje
15. sejo skupščine
družbe TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d., Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice
ki bo dne 19. 6. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 41. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka mag. Karin Schöffmann. 3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta za leto 2011. 4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: Bilančni dobiček v znesku 37.794,00 evrov ostane nerazporejen in se izkazuje v okviru postavke zadržani dobiček znotraj postavk kapitala, o njegovi uporabi pa bo odločala skupščina delniške družbe v naslednjem poslovnem letu. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico. 5. Vprašanja in predlogi delničarjev. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in na njen uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, to je 15. 6. 2012 (presečni datum) in so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oziroma bo v istem roku prispela njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 13.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
TBJ, Tehnični biro Jesenice, d.d. Uprava družbe

AAA Zlata odličnost