Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

1576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 I, stran 3623.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 13. redni seji dne 26. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 30/11, 53/11 in 101/11) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3.528.605|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 3.076.295|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.509.975|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.182.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  159.225|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  148.150|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |   20.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  566.320|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  438.470|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   2.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |   18.850|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   30.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   76.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   55.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |   10.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   45.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   1.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   1.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  395.810|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  395.810|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3.833.709|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 1.062.654|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  334.140|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost   |   54.080|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  654.434|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   20.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.288.445|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  206.764|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  754.400|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam |  104.580|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  222.701|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.373.335|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.373.335|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  109.275|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   6.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim  |  103.275|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)     |  –305.104|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |  –305.104|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |  305.104|
|   |(VI.+ VII. – VIII. – XI.)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  308.536|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2012(0103)-7
Dolenjske Toplice, dne 26. aprila 2012
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost