Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Št. 0107/2012 Ob-2631/12 , Stran 1036
Št. 0107/2012 Ob-2631/12
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 101/08 s spremembami) in Finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1719572000, ID za DDV: SI41717031. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena Predmet prodaje so 3 poslovni prostori – lokali, locirani v 2. etaži (pritličju) objekta, na naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana, v katastrski občini 1772 – Slape. Lokali so izdelani do podaljšane 3. gradbene faze, posamezni kupec pa si glede na zahteve dejavnosti sam izvaja in projektira notranje instalacije lokala, notranjo gradbeno opremo, finalizacijo sten, stropov in tlakov. Lokali so komunalno urejeni. Ogrevanje vseh lokalov je zasnovano konvektorsko. Na voljo so vsi inštalacijski priključki z lastnimi števci, razvodi po lokalih niso izvedeni. Prodajalec je dne 4. 1. 2012 predlagal vpis etažne lastnine za stavbo z ID št. 1772-5117, stoječo na parc. št. 715/11, katastrska občina 1772 Slape (ID 1772-715/11-0). Naveden zemljiškoknjižni predlog za vpis etažne lastnine na navedenih nepremičninah se je v zemljiški knjigi pristojnega sodišča evidentiral pod opr. Dn 1147/2012. Predvidena dejavnost, ki naj bi se opravljala v lokalih, je trgovska, servisna ali mirna poslovna dejavnost. V primeru, da bo kupec v poslovnem prostoru izvajal gostinsko dejavnost, je obratovalni čas lokala omejen na čas med 7. in 21. uro v dnevu. Dogovor o obratovalnem času lokala za primer izvajanja gostinske dejavnosti je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Podrobnejši opis lokalov 2.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, ID številka: 1772-5117-29, v 2. etaži (pritličje), na naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana, v izmeri 74,01 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Izhodiščna cena: 121.400,00 EUR. 2.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, ID številka: 1772-5117-30, v 2. etaži (pritličje), na naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana, v izmeri 59,63 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Izhodiščna cena: 103.500,00 EUR. 2.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, ID številka: 1772-5117-31, v 2. etaži (pritličje), na naslovu Zadobrovška cesta 10, Ljubljana, v izmeri 70,76 m2. K poslovnemu prostoru sodi tudi sorazmeren del skupnih delov. Izhodiščna cena: 117.600,00 EUR. Navedena izhodiščna cena vključuje davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali. 3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik. 3.3. Izbrani ponudnik plača celotno kupnino v enkratnem znesku v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Vplačana varščina se všteva v kupnino. Pravočasno plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. 3.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe in/ali plačal celotne kupnine v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 3.5. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. Ostali pogoji prodaje so razvidni iz osnutka prodajne pogodbe. 4. Predmet oddaje in izhodiščna cena najema Posamezen poslovni prostor bo predmet oddaje v najem izključno v primeru neuspešnega javnega zbiranja ponudb za prodajo posameznega poslovnega prostora po tem javnem zbiranju ponudb. Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov se za konkreten posamezen poslovni prostor šteje za neuspešno, če organizator tega javnega zbiranja po izvedbi postopka ne more skleniti prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ker za to niso izpolnjeni pogoji po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbi o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Predmet oddaje so 3 poslovni prostori, podrobneje opisanih v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb. 4.1 Poslovni prostor – lokal št. 1, v izmeri 74,01 m2, ID številka: 1772-5117-29. Izhodiščna cena najema nepremičnine na mesec znaša: 486 EUR. 4.2 Poslovni prostor – lokal št. 2, v izmeri 59,63 m2, ID številka: 1772-5117-30. Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša: 391 EUR. 4.3 Poslovni prostor – lokal št. 3, v izmeri 70,76 m2, ID številka: 1772-5117-31. Izhodiščna cena najema nepremičnine znaša: 465 EUR. Navedene izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. 5. Pogoji najema: 5.1. Nepremičnina se oddaja po načelu »videno – najeto«, poznejših reklamacij v primeru napak ne bomo upoštevali. 5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo organizator upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za m2 poslovnega prostora, kar pomeni, da bo izbran najboljši oziroma najugodnejši ponudnik. 5.3. Ponudnik bo dolžan plačevati najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasneje do dneva navedenega na računu (t.j. predvidoma do 15. v mesecu za tekoči mesec). Vplačana varščina se bo vštela v najemnino. 5.4. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od najema, plačano varščino pa obdrži organizator, ki lahko sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Ostali pogoji najema so razvidni iz osnutka najemne pogodbe. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 6.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine (v primeru ponudbe za nakup nepremičnine) oziroma varščino v višini ene izhodiščne cene najema nepremičnine (v primeru ponudbe za najem nepremičnine). Varščino je potrebno plačati na račun namenskih sredstev JSS MOL, številka 01261-6520972441, sklic na številko 1201–0002. Plačana varščina se izbranemu ponudniku (kupcu/najemniku) vračuna v kupnino oziroma najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, številko telefona in telefaksa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) (Priloga 1), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša in ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene za nakup ali najem nepremičnine, (Priloga 2), – priloge iz točke 6.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb (Priloga 3, 4, 5, 6, 7). Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. 6.3. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišče organizatorja: javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v zaprti ovojnici. Ovoj ponudb mora biti opremljen z naslednjimi podatki: – »ponudba za nakup nepremičnine – lokal št. __ ali – »ponudba za najem nepremičnine – lokal št. __ Zadobrovška 10 – Ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov in žig pošiljatelja. Organizator bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene na navedeni naslov do vključno 7. 6. 2012, do 10. ure. 6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje priloge: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) oziroma izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudbe (za samostojne podjetnike posameznike) oziroma dokazilo o registraciji za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni od dneva, določenega za oddajo ponudbe (izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra AJPES) (Priloga 3), – dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 30 dni, od dneva določenega za oddajo ponudbe (Priloga 4), – program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v posameznem poslovnem prostoru (Priloga 5), – potrdilo o plačani varščini (Priloga 6), – pisna izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07) (Priloga 7), – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (PRILOGA 7), – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe (Priloga 7). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo. 7. Dodatne informacije in dokumentacija za pripravo ponudbe Ponudniki morajo ponudbo pripraviti na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani organizatorja, in sicer tako, da le-te izpolnijo, podpišejo, opremijo z žigom ter po zaporednih številkah priložijo ponudbi. Obrazcem, v katerih je navedena zahteva po prilogi, se priloži zahtevan dokument. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo oziroma najemom in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu organizatorja, in sicer: Aleš Tomažin, tel. 306-15-86, email: ales.tomazin@ljubljana.si ali Karmen Pintar Oblak, tel. 306-15-46, email: karmen.pintar@ljubljana.si. Ogled posamezne nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 7. 6. 2012, na sedežu organizatorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, v sejni sobi, v 3. nadstropju, z začetkom ob 10.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika. 8.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine oziroma najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, da ponudbo odda le en ponudnik. 8.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino oziroma najemnino opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni. 8.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. 8.5. Organizator ni zavezan k sklenitvi prodajne pogodbe ali najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve prodajne ali najemne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. Besedilo tega javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana: www.jssmol.si in na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si. Priloge te objave javnega zbiranja ponudb so osnutek prodajne pogodbe, osnutek najemne pogodbe ter obrazci za pripravo ponudbe in so objavljene samo na zgoraj navedeni spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

AAA Zlata odličnost