Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2012 z dne 18. 5. 2012

Kazalo

Ob-2646/12 , Stran 1026
Ob-2646/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil
Ker v prvem postopku javnega zbiranja ponudb, objavljenem 20. 4. 2012 v Uradnem listu RS, št. 29/2012, pod številko objave Ob-2307/12, prodajalec Davčna uprava RS ni prodal vseh vozil, razpisuje v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno zbiranje ponudb za odkup rabljenih vozil. Izklicna cena se v tem zbiranju ponudb, glede na prvotno ocenjeno vrednost, zniža za 25%. 1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 24 osebnih avtomobilov v lasti Davčne uprave Republike Slovenije. Prodajalec bo po prodaji vozila odjavil iz prometa. Skupna ocenjena vrednost vozil je 18.930,75 EUR. Osnova za izračun vrednosti je vrednost iz programa Eurotax, zmanjšana za 25%. Tako zmanjšana ocenjena vrednost posameznega vozila je izklicna prodajna cena. Vozila se kupujejo po načelu videno – kupljeno. DDV se ne obračuna. 2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda ponudbo za eno ali več vozil. Ponudbo pošlje v pravilno označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. 3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina, ki znaša 10% izklicne cene za vsako vozilo. Če ponudnik odda ponudbo za več vozil, lahko plača skupno varščino (eno nakazilo). Varščino je potrebno nakazati na depozitni račun DURS, št. SI56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-2010003-xxxxxxx (namesto 7x ponudnik vpiše svojo 7 – mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. 4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 5. 6. 2012, do 10. ure na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS. 5. Javno odpiranje ponudb bo 5. 6. 2012, ob 10.30, na naslovu naročnika. 6. Veljavnost oddanih ponudb mora biti vsaj do 5. 8. 2012. 7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena za posamezno vozilo. 8. Predkupne pravice ni. 9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu ponudniku. V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo ponudijo enako ceno, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. 10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Ponudnik mora predložiti: – izpolnjen obrazec « ponudba«, – potrdilo o plačani varščini. 11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. 12. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa predmetnega vozila upravičen naslednji najugodnejši ponudnik. 13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem vozil je možen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora vozilo prevzeti na lokaciji, navedeni v seznamu, v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu ponudbe. 15. Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani DURS http://www.durs.gov.si/si/javni_razpisi/. Podatki o vozilih so razvidni iz seznama, ki je sestavni del/priloga razpisne dokumentacije. Iz seznama je razvidna tudi lokacija vozil po davčnih uradih po Sloveniji. 16. Ponudniki dodatne informacije v zvezi s posameznimi vozili dobijo vsak delavnik med 9. in 14. uro pri kontaktnih osebah za posamezna vozila. Pri istih osebah se lahko dogovorijo tudi za morebitni ogled vozil. 17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede odprodaje vozil sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si in Igor Štraus, tel. 01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@gov.si.
Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost