Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3881. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

3882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Slovenski vojski
3883. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3884. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2009

OBČINE

Beltinci

3885. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za severo-zahodni del naselja Lipovci

Benedikt

3886. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Benedikt

Cerknica

3887. Odlok o izločitvi dveh delov naselja Zelše ter dela naselja Cerknica in priključitvi vseh treh delov k naselju Podskrajnik
3888. Odlok o poimenovanju Ulice za vrtovi in Ulice za mlinom v naselju Cerknica
3889. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Cerknica
3890. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Frana Gerbiča Cerknica
3891. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Notranjski odred Cerknica
3892. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
3893. Odlok o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica
3894. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica
3895. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cerknica – Kravanjeva hiša, Partizanska cesta 17, Cerknica
3896. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo Kravanjeva hiša – Muzej v Cerknici
3897. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3898. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dravograd

3899. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2009 – rebalans

Jesenice

3900. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2010

Koper

3901. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »kompleks Zeleni park«

Lendava

3902. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
3903. Sklep o prenehanju delovanja in pričetku likvidacije Razvojnega centra občin Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
3904. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o spremembi kartografskega dela PUP za mesto Lendava

Litija

3905. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2009

Ljubljana

3906. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za severni del območja urejanja VP 3/2 – Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo – Vrhovci
3907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3908. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
3909. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
3910. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
3911. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid

Ljubno

3912. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno
3913. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno

Ljutomer

3914. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta starega mestnega jedra Ljutomer

Mozirje

3915. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica Morava na Golteh
3916. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009

Odranci

3917. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

Podčetrtek

3918. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2009
3919. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek

Polzela

3920. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve ali obnove občinskih cest na območju Občine Polzela
3921. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Puconci

3922. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2009

Ravne na Koroškem

3923. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

3924. Odlok o delni ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu mestnega pokopališča Slovenj Gradec
3925. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008

Slovenske Konjice

3934. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2009
3935. Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah

Sveta Ana

3926. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovne cone v Žicah v Občini Sveta Ana

Šmartno pri Litiji

3927. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno

Štore

3928. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Štore

Vojnik

3929. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik

Zavrč

3930. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2009

Žalec

3936. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Železniki

3931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Železniki
3932. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki v Občini Železniki

Žirovnica

3933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica

Razglasni del

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti