Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3934. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2009, stran 11972.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UBP2 – Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (UPB – Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 29. oktobra 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08) se prvi odstavek 2. člena spremeni in glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      11.841.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.216.274
70  DAVČNI PRIHODKI               8.579.496
   700 Davki na dohodek in dobiček       7.296.440
   703 Davki na premoženje            712.000
   704 Domači davki na blago in storitve     571.056
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               636.778
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     291.200
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             5.000
   712 Globe in druge denarne kazni         7.440
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    89.500
   714 Drugi nedavčni prihodki          243.638
72  KAPITALSKI PRIHODKI              435.504
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   400.504
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       35.000
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                41.490
   730 Prejete donacije iz domačih virov      41.490
74  TRANSFERNI PRIHODKI             2.147.732
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.533.754
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       613.978
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        13.835.017
40  TEKOČI ODHODKI                2.471.266
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     631.591
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     109.387
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.483.199
   403 Plačila domačih obresti           12.000
   409 Rezerve                  235.089
41  TEKOČI TRANSFERI               4.357.939
   410 Subvencije                 128.252
   411 Transferi posameznikom in        2.549.352
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    293.003
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.387.332
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            5.377.858
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.377.858
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.627.954
   431 Investicijski transferi pravnim in     795.898
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    832.056
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.II.) (PRORAČUNSKI  –1.994.017
   PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75  PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
   751 Prodaja kapitalskih deležev           0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (44)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (50)              1.900.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.900.000
   500 Domače zadolževanje           1.900.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)               2.483
55  ODPLAČILA DOLGA                 2.483
   550 Odplačila domačega dolga           2.483
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       –96.500
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.V.VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.)        1.897.517
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VIIVIIIIX=III)    1.994.017
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.       295.929
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo          295.929
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V drugem stavku 8. člena se znesek »120.000 EUR« nadomesti z zneskom »117.559 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0203/2009-1(110)
Slovenske Konjice, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost