Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3909. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija, stran 11936.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 19. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Kolezija (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu v napovednem stavku črta besedilo »in eno vzgojno-varstveno družino«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska ulica 22, Ljubljana, in Koseskega ulica 17, Ljubljana, ter na lokaciji Čanžekova 26, Ljubljana, na kateri v okviru te enote deluje vzgojno-varstvena družina,«.
Na koncu četrte alineje se vejica nadomesti s piko.
Peta alineja se črta.
2. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 8. člena se beseda »devet« zamenja z besedo »enajst«.
V tretjem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
3. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– dva predstavnika izmed delavcev enot Kolezija in Mencingerjeva,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Livada,
– enega predstavnika izmed delavcev Enote Murgle,
– enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«.
4. člen
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Skladno z določili tega sklepa izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa še dva predstavnika delavcev, in sicer enega predstavnika izmed delavcev enot Kolezija in Mencingerjeva in enega predstavnika izmed delavcev Enote Livada.
Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa in članom sveta, ki bodo izvoljeni v skladu s tem sklepom poteče mandat s potekom mandata sveta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-329/2007-32
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost