Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 379/09 Ob-7332/09 , Stran 2795
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi: a) Del nepremičnin v območju urejanja z OPPN CMI živilska industrija ob Južni cesti – del območja A, na JZ delu gradbene parcele 1, v izmeri 3.500 m2; parc. št. 2612, parc. št. 2610, parc. št. 2608/5, parc. št. 2609, in parc. št. 2603/3, vse k.o. Izola, Izola, z izhodiščno ceno 196,00 €/m2, oziroma za izhodiščno ceno 686.000,00 € za površino v izmeri 3.500 m2. b) Nepremičnina 1001.E, s parc. št. 1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/1 je opredeljena kot garaža št. 1, v pritl., ozn. z G1 in temno zeleno črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno 8.683,00 €. c) Nepremičnina 1002.E, s parc. št. 1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/2, je opredeljena kot garaža št. 2 v pritl., ozn. z G2 in oranžno črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno 8.683,00€. d) Nepremičnina 1003.E, s parc. št. 1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/3, je opredeljena kot garaža št. 3, v pritl., ozn. z G3 in temno plavo črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno 8.683,00 €. e) Nepremičnina 1004.E, s parc. št. 1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/4, je opredeljena kot garaža št. 4, v pritl., ozn. z G4 in rjavo črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno 8.683,00€. f) Nepremičnina 1005.E, s parc. št. 1770, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 250/5, je opredeljena kot garaža št. 5, v pritl., ozn. z G5 in črno črtkano črto, v izmeri 11,35 m2, na naslovu Kraška 2a, Izola, z izhodiščno ceno 8.683,00 €. g) Nepremičnina 1.E, s parc. št. 1595, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 2089/1, je opredeljena kot garaža v pritl., označ. s št. 1 in črko G, v izmeri 21,69 m2, na naslovu Ul. Oktobrske revolucije 19a, z izhodiščno ceno 18.000,00 €. h) Nepremičnina 2.E, s parc. št. 1595, k.o. Izola, vpisana v podv. št. 2089/2, je opredeljena kot garaža v pritl., označ. s št. 2 in črko G, v izmeri 16,38 m2, na naslovu Ul. Oktobrske revolucije 19a, Izola, z izhodiščno ceno 18.000,00 €. i) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje z oznako 44, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) več stanovanjske zgradbe, v izmeri 96,81 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 296.000,00 €. j) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 45, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) več stanovanjske zgradbe, v izmeri 70,95 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 222.000,00 €. k) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje z oznako 46, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) več stanovanjske zgradbe, v izmeri 102,51 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 308.000,00 €. l) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 47, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) več stanovanjske zgradbe, v izmeri 115,85 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 340.000,00 €. m) Nepremičnina s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 48, v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) več stanovanjske zgradbe, v izmeri 96 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 294.000,00 €. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določeno na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki je priloga razpisne dokumentacije. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja. 3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola, ali po telefonu 05/6600200, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov barbara.miklavc@izola.si. 5) Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št.: 01240-0100006381, sklic 00 4783312008. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/«, najpozneje do 23. 11. 2009, do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 6) Drugi pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže. 8) Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine občine Izola. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 9) Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost