Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3883. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc, stran 11870.

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc
1. člen
Ta pravilnik določa zavezance za poročanje za trg perutninskega mesa in jajc ter način poročanja zavezancev glede cen perutninskega mesa in jajc v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 546/2003 z dne 27. marca 2003 o nekaterih uradnih obvestilih glede uporabe Uredb Sveta (EGS) št. 2771/75, (EGS) št. 2777/75 in (EGS) št. 2783/75 na področju jajc in perutninskega mesa (UL L št. 81/12 z dne 28. 3. 2003, str. 348), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 504/2009 z dne 15. julija 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 546/2003 o nekaterih uradnih obvestilih glede uporabe Uredb Sveta (EGS) št. 2771/75, (EGS) št. 2777/75 in (EGS) št. 2783/75 na področju jajc in perutninskega mesa (UL L št. 151/22 z dne 16. 6. 2009, str. 22).
2. člen
(1) Zavezanci za poročanje o količinah in cenah po tem pravilniku so klavnice, ki letno zakoljejo več kot 150.000 glav perutnine vrste Gallus domesticus ter pakirni centri s kapaciteto več kot 5.000.000 jajc letno.
(2) Pakirni center iz prejšnjega odstavka je obrat, v katerem se jajca razvrščajo po kakovosti in masi.
3. člen
Klavnice in pakirni centri iz prvega odstavka prejšnjega člena Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) vsak teden do torka do 12.00 ure poročajo o količinah in cenah za v predhodnem tednu:
– prodane trupe perutnine vrste Gallus domesticus razreda A, poznane kot »65% piščanci«;
– prodana konzumna jajca razreda A iz baterijske reje, po kategorijah XL, L, M in S.
4. člen
Cene, o katerih se poroča, so v EUR/kos brez DDV, na dve decimalki natančno.
5. člen
(1) Klavnice posredujejo podatke iz 3. člena Agenciji preko spletne aplikacije, elektronske pošte ali faksa na obrazcu, ki je priloga 1 tega pravilnika.
(2) Pakirni centri posredujejo podatke iz 3. člena Agenciji preko spletne aplikacije, elektronske pošte ali faksa na obrazcu, ki je priloga 2 tega pravilnika.
6. člen
Zavezanci za poročanje morajo hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, najmanj 24 mesecev.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg perutninskega mesa in jajc (Uradni list RS, št. 5/03).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2009
Ljubljana, dne 29. oktobra 2009
EVA 2009-2311-0117
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost