Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 6401-5/2009/4 Ob-7275/09 , Stran 2791
1. Podatki o naročniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega povabila Predmet javnega povabila je priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona na naslednjih področjih: – priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za dolžino; – priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za silo; – priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za tlak; – priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za trdoto; – priznanje za nosilca nacionalnega etalona enote za množino snovi za vrsto vzorca tla. 3. Pogoji sodelovanja Za nosilca nacionalnega etalona se lahko prizna pravna oseba, ki je registrirana kot raziskovalna organizacija in izpolnjuje kriterije usposobljenosti za izvajanje aplikativnih raziskovalnih projektov ter na razpisanih področjih priznanja, za katere se prijavlja, izpolnjuje naslednje pogoje: a) deluje na področju meroslovne dejavnosti najmanj tri leta pred prijavo za priznanje za nosilca nacionalnega etalona in ima zadostno število usposobljenih zaposlenih oseb, b) je akreditirana v skladu s standardi, ki vsebujejo splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev pri akreditacijski službi, podpisnici večstranskega sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin ali ima potrjen sistem kakovosti s strani EURAMET tehničnega odbora za kakovost, c) deluje z akreditiranimi merilnimi zmogljivostmi ali CMC, d) zagotavlja sledljivost na nižje ravni, e) ima odgovarjajočo merilno opremo ter ostalo potrebno infrastrukturo v izključni lastni uporabi in ima nad njo neprekinjen nadzor, f) ima izdelano strategijo razvoja meroslovne dejavnosti, ki je usklajena z nacionalno strategijo, g) razvojno sodeluje s tujimi raziskovalnimi inštitucijami, h) izdaja v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah. 4. Kriteriji za izbiro Za eno razpisano področje priznanja bo za nosilca nacionalnega etalona priznana samo ena pravna oseba, in sicer tista, ki bo poleg izpolnjevanja pogojev iz točke 3. tega javnega povabila v zadnjih petih letih, to je od 6. 11. 2004 do 5. 11. 2009, na razpisanem področju priznanja zbrala največje število točk na podlagi kriterijev: – znanstvene odličnosti, – mednarodnega sodelovanja in – nacionalnih potreb. Najmanjše število točk po posameznem kriteriju, ki jih mora pravna oseba zbrati, da se lahko prizna za nosilca nacionalnega etalona je: – znanstvena odličnost najmanj osem točk, – mednarodno sodelovanje najmanj štiri točke in – nacionalne potrebe najmanj deset točk. 5. Priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona Urad bo priznal pravno osebo za nosilca nacionalnega etalona za eno ali več razpisanih področij z odločbo o priznanju za nosilca nacionalnega etalona za obdobje šestih let. Urad bo s priznanim nosilcem nacionalnega etalona za obdobje veljavnosti odločbe o priznanju za nosilca nacionalnega etalona sklenil pogodbo, s katero bo podrobneje opredeljeno izvajanje nalog iz drugega odstavka 4. člena pravilnika in ostale medsebojne pravice ter obveznosti. Urad bo vsako leto z nosilcem nacionalnega etalona sklenil dodatek k pogodbi iz prejšnjega odstavka, s katerim bo opredeljen letni obseg sofinanciranja nalog nosilca nacionalnega etalona v skladu s VI. poglavjem pravilnika. Končna višina sredstev, ki bodo podeljena posameznemu nosilcu nacionalnega etalona, pa je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu urada za leta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. 6. Prijava Prijava mora biti izdelana v skladu z navodili, ki so objavljena v Dokumentaciji v zvezi z javnim povabilom k prijavi za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona. Pravne osebe lahko oddajo prijavo po pošti ali osebno na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici, z navedbo točnega naslova urada in z oznako: “Ne odpiraj! – Prijava za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona”. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo pisna prijava na urad prispela do 7. 12. 2009, do vključno 12. ure. Komisija urada bo prijave odprla in pregledala dne 8. 12. 2009, s pričetkom ob 10. uri. V roku osmih dni od odpiranja prijav bo komisija pisno pozvala tiste pravne osebe, katerih prijave bodo nepopolne, da jih dopolnijo. V postopku priznanja pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona se bodo vsebinsko obravnavale samo prijave, ki bodo vsebovale vse z javnim povabilom zahtevane podatke in dokazila in ki bodo pravočasno prispele na navedeni naslov. Vse nepravočasno prispele prijave bo komisija izločila iz postopka in jih neodprte vrnila prijaviteljem. Nepopolnih prijav, ki jih pozvane pravne osebe ne bodo dopolnile v določenem roku, komisija urada ne bo obravnavala. Prijavitelj mora prijavo poslati tudi v elektronski obliki (predlagano v obliki pdf datoteke), in sicer na elektronski naslov: sledljivost.mirs@gov.si. 7. Obvestilo o izbiri: vsi prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od poteka roka za prijavo za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona. 8. Dokumentacija v zvezi z javnim povabilom: vsa dokumentacija v zvezi z javnim povabilom je ves čas trajanja povabila na voljo na spletnem naslovu www.mirs.si, v rubriki Javne objave oziroma v sprejemni pisarni Urada RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. ure do 15.30 oziroma v času uradnih ur do vključno 7. 12. 2009, do 12. ure. 9. Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z javnim povabilom Dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z javnim povabilom so mogoča le na podlagi pisnih vprašanj, ki jih prijavitelj dostavi na urad po pošti ali osebno na naslov Urad RS za meroslovje, Grudnovo nabrežje 17, 1000 Ljubljana, ali po faksu na tel. 01/244-27-14. Dodatna pojasnila bodo priloga k Dokumentaciji v zvezi z javnim povabilom k prijavi za priznanje pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona in bodo objavljena na spletnem naslovu www.mirs.si, v rubriki Javne objave. Prijavitelj lahko zahteva dodatna pojasnila glede dokumentacije v zvezi z javnim povabilom najkasneje sedem dni pred rokom za predložitev prijave. 10. Kontaktna oseba: kontaktna oseba za dodatne informacije glede javnega povabila je: Urška Turnšek, tel. 03/428-07-70, faks: 03/428-07-60, elektronski naslov: sledljivost.mirs@gov.si.

AAA Zlata odličnost