Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 354-333/2009 Ob-7280/09 , Stran 2777
1. Predmet, namen in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih aktivnosti ter aktivnosti za vzdrževanje, čiščenje in urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto 2010, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje vsebin in krepitev ozaveščenosti na področju varstva okolja in narave z namenom prispevati k doseganju ciljev varstva okolja, skladnih z Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja, s Programom varstva okolja za Slovensko Istro 2006–2010 in večja urejenost krajev v Mestni občini Koper. – Izbrane bodo aktivnosti, ki se bodo izvajale ob razglašenih okoljskih dnevih (npr. dan zemlje, dan vode itd.) ali v okviru Tedna mobilnosti od 16. do 22. septembra ali ob posebnih priložnostih (npr. dan šole, ekošola, krajevni praznik …) ter aktivnosti vzdrževanja in čiščenja posameznih tematskih poti, turističnih središč, razglednih točk in drugih turističnih površin. – Sofinancirane bodo izključno aktivnosti, ne pa letni programi oziroma delovanje prijavitelja. – Aktivnosti se morajo izvajati izključno na lokalnem nivoju (v Mestni občini Koper). – Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov in letovanj ter dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov Mestne občine Koper. – Predmet tega razpisa ne bodo sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za dejavnost. – Samo dejansko nastali in plačani stroški (izdatki) v času trajanja aktivnosti se štejejo za upravičene za financiranje. Neupravičeni stroški aktivnosti vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prejemnik. Stroški, ki so upravičeni za financiranje po tej pogodbi, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v odobreni prijavi na razpis. Da so stroški te aktivnosti upravičeni, morajo: – biti nujno potrebni za uspešno izvajanje aktivnosti; – biti določeni v prijavi; – biti v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – dejansko nastati; – biti prepoznavni in preverljivi; – biti podprti z izvirnimi dokazili. – Aktivnost mora biti brezplačna za udeležence (brez kotizacije). – Posamezno društvo lahko prijavi največ 1 aktivnost v sklopu A in 2 aktivnosti v sklopu B. – Prijavitelji morajo zagotoviti za izvedbo aktivnosti vsaj 50% lastnih sredstev (ali sredstev drugih sofinancerjev). Vsebina javnega razpisa je razdeljena v dva sklopa: A) Sofinanciranje aktivnosti promocije varstva okolja v letu 2010 Občina bo predvsem sofinancirala naslednje vrste aktivnosti: – organiziranje in izvedbo izobraževalno-ozaveščevalnih aktivnosti, in sicer posvetov, delavnic, okroglih miz, razstav (rezultat mora biti konkreten, uporaben izdelek, ki bo na razpolago širši javnosti); – pripravo, prevod, priredbo in izdajo poljudnih ozaveščevalno-izobraževalnih publikacij ter drugega promocijskega materiala (zgibanke, plakati, priročniki, CD-ji, DVD-ji .); – vzpostavitev interaktivnih spletnih strani; – pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih programih …. B) Sofinanciranje aktivnosti za vzdrževanje, čiščenje in urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto 2010 Občina bo sofinancirala aktivnosti vzdrževanja in čiščenja posameznih tematskih poti, turističnih središč, razglednih točk in drugih turističnih površin ter akcij in projektov ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejenost in olepšanje okolja. Vsebina je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 2. Merila – Sklop A in B: – pomen aktivnosti za promocijo varstva okolja oziroma kraja, – kakovost aktivnosti, – jasna finančna konstrukcija, – jasna opredeljenost prihodkov ostalih sofinancerjev (dokazila), – stroški dela na aktivnosti po posameznih aktivnostih so jasno opredeljeni: število opravljenih ur/izvajalca, urna postavka/izvajalca itd., – materialni stroški (specifikacija količin in cen), – interdisciplinarnost (partnersko sodelovanje), – doseganje ciljnih skupin razpisa, – reference vlagatelja (izvajalca). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 3. Ocenjevanje vlog Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo. Izločitveno merilo: – kolikor je aktivnost neskladna s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. 5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2010 je višina proračunskih sredstev v letu 2009. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2010. 6. Rok izvedbe: aktivnosti morajo biti končane najkasneje do 15. novembra 2010. Za zaključek se šteje, ko sofinancer potrdi končno poročilo o izvedbi aktivnosti. 7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja. 8. Rok za predložitev prijav in način oddaje Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel. 05 66-46-386. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno: – vidna označba: »Ne odpiraj – vloga »Javni razpis za sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih aktivnosti ter aktivnosti za urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto 2010«, št. 354-333/2009, – sklop javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja (A, B), – točen naslov vlagatelja, – naslov MOK. V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena vloga. Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl. Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge. 9. Izid razpisa O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku veljave proračuna Mestne občine Koper za leto 2010. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.

AAA Zlata odličnost