Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 432-10/1-37/2001 Ob-7338/09 , Stran 2788
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Stavbna parcela št. 6404, v skupni izmeri 2558 m2, vpisana v vl. št. 304, k.o. Sežana, in sicer: zemljišče pod poslovno stavbo (stavba je v lasti drugega in ni predmet prodaje), v izmeri 478 m2, dvorišče v izmeri 5 m2, dvorišče v izmeri 22 m2, dvorišče v izmeri 1678 m2 in parkirišče v izmeri 375 m2, do celote. Zemljišče se nahaja v ureditvenem območju naselja Sežana. Po urbanistični zasnovi mesta Sežana se parcela nahaja v območju M-Mešana raba. Po odloku o predkupni pravici Občine Sežana (Uradni list RS, št. 131/03) se parcela nahaja v območju predkupne pravice, ki jo Občina Sežana tudi uveljavlja (potrdilo o namenski rabi zemljišča Občine Sežana, št. 3501-824/2008-2 z dne 20. 10. 2008). 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je 230.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za finance, Carinski upravi RS, Carinskem uradu Sežana, Partizanska cesta 81 v Sežani, dne 10. 12. 2009, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino, parc. št. 6404, k.o. Sežana, znaša 23.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6955804170, sklic: 00 _________ (davčna številka dražitelja), z navedbo namena nakazila: plačilo varščine – javna dražba Sežana. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina ne vrne, ostalim neuspelim dražiteljem pa bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom se obrnite na Ano Mahnič, Carinski urad Sežana, Partizanska cesta 81, Sežana, tel. 05/297-64-05, e-pošta: ana.mahnic@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Barbaro Vasle, Generalni carinski urad, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, tel. 01/478-38-13, e-pošta: barbara.vasle@gov.si. Informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene tudi na internetni strani: http://www.carina.gov.si/si/podrocne_informacije/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: predstojnik Carinske uprave Republike Slovenije ali pooblaščena oseba, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do 7. 12. 2009 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Sežana«, na naslov Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost