Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Ob-7270/09 , Stran 2776
I. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, tel. 02/843-28-10, faks: 02/818-11-41. II. Predmet javne ponudbe: 1. Dvorec Zgornja Polskava, Jurčičeva ulica 6, Zgornja Polskava, na parc. št. 61/1.S, k.o. Zgornja Polskava, vpisana v ZKV št. 859, k.o. Zgornja Polskava. Osnovna zazidava dvorca je iz 12. stoletja, v današnji podobi je bil prezidan v 18. stoletju. Je pravokotne oblike s stopniščnim prizidkom na dvoriščni strani. Ima pritličje (izvennivojska klet), dve nadstropji in mansardo. Skupna bruto površina dvorca je 1585,00 m2. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) je predmetni dvorec kulturni spomenik lokalnega pomena. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče, območje za turizem – cona J. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 275.000,00 EUR, brez davka. 2. Zemljišči parc. št. 900, v površini 6452 m2, in 901/1, v površini 10305 m2, obe k.o. Slovenska Bistrica, vpisani v ZKV 1444. Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni kot nezazidani stavbni zemljišči, območje blokovske stanovanjske gradnje- cona D. Nepremičnini se nahajata v območju urejanja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom večstanovanjske zazidave »D4« (OPPN). Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 851.758,31 EUR, brez davka. 3. Zemljišči parc. št. 776/1, v površini 3690 m2, in 773/7, v površini 6868 m2, obe k.o. Spodnja Polskava, vpisani v ZKV 1806. Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni kot nezazidani stavbni zemljišči. Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 288.233,40 EUR, brez davka. 4. Zemljišče parc. št. 1660/204 v površini 1214 m2, k.o. Slovenska Bistrica, vpisana v ZKV 2824. Po prostorskih aktih je zemljišče opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče. Nahaja se v območju, ki je urejeno z Odlokom o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni list RS, št. 112/03, 134/06 in 123/08). Podrobnejša namenska raba zemljišče opredeljuje kot neprimerno za gradnjo oziroma podaja možnost izgradnje parkirišč, saj leži pod ter v varovalnem pasu visokonapetostnega električnega daljnovoda. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 87.240,00 EUR, brez davka. 5. Zemljišči parc. št. 2504/6 v površini 364 m2, vpisana v ZKV 2498 in parc. št. 2532/1, v površini 1009 m2, vpisana v ZKV 1774, obe k.o. Slovenska Bistrica. Po prostorskih aktih sta zemljišči opredeljeni kot zazidani stavbni zemljišči – cesta, območju za proizvodne dejavnosti – cona ABE. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnini nahajata v območju spomenika lokalnega pomena – DNO1, arheološko območje LAO 20. Spodnja Nova vas, rimska cesta. Izhodiščna cena za obe ponujeni nepremičnini je 52.800,00 EUR, brez davka. 6. Nepremičnina parc. št. 1473 v površini 303 m2, k.o. Slovenska Bistrica, vpisana v ZKV 931. Po prostorskih aktih je zemljišče opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče. Po prostorskih aktih je nepremičnina opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče, območje gostejše individualne stanovanjske gradnje – cona A; območje centralnih, oskrbno storitvenih in poslovnih dejavnosti – cona I. Na podlagi Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92) se nepremičnina nahaja v območju spomenika lokalnega pomena – DNO1. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 25.000,00 EUR, brez davka. III. Vrsta pravnega posla: Prodaja nepremičnin – prodajna pogodba IV. Pogoji prodaje: a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«. b) Ponudba je zavezujoča in dokončna. c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po veljavnih predpisih. d) Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% izhodiščne cene, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, številka 01313- 0100009691, pri UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka 00 76139 – 478-3510203 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim ponudnikom všteta v kupnino. V. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti. VI. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe na TTR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto, in se plačana varščina obdrži. VII. Prehod lastništva Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in plačilu vseh stroškov, ki zajemajo stroške overitve pogodbe, davke in druge morebitne stroške. Vse zgoraj navedene stroške nosi izbrani ponudnik, stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi Občina Slovenska Bistrica. VIII. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: do sklenitve prodajne pogodbe. IX. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1 lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si X. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. XI. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do vključno 20. 11. 2009, do 12. ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica s pripisom »Javno zbiranje ponudb za nakup nepremični – Ne odpiraj« vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in o tem obvestila ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno v sejni sobi Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, dne 20. 11. 2009, ob 12.30. XII. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so dostopni na Občini Slovenska Bistrica, Romana Kac, tel. 02/843-28-13, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost