Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 671-93/2009 Ob-7281/09 , Stran 2778
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2010. 1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi; – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper; – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne; – vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole; – univerza; – študentske organizacije. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Koper; – da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti; – da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja; – da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu. 2. V letu 2010 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov: 1. Športna vzgoja otrok in mladine; 2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 3. Športna dejavnost študentov; 4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport; 5. Športna rekreacija; 6. Kakovostni šport; 7. Vrhunski šport; 8. Šport invalidov; 9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; 10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost. 3. Sofinanciranje investicijskih nalog: – sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške funkcionalnega obratovanja ter nabava in obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni program športa; – izdelana mora biti natančna finančna konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev; – predložena mora biti ustrezna dokumentacija; – pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor. 4. Pogoji sofinanciranja Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja. 5. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2.) in programov investicijskih nalog na področju športa (točka 3.) za leto 2010 bo opredeljena v sprejetem proračunu. 6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 7. decembra 2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2010, št. 671-93/2009«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. 9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po sprejetju proračuna za leto 2010. 10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si, ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, ter od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/66-46-239).

AAA Zlata odličnost