Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3922. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2009, stran 11960.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 UPB-2, 27/08 Odl. US, 76/08 ZLS-O, 100/08 Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1) je Občinski svet Občine Puconci na 27. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2009 se spremeni 2. člen in se glasi:
»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/podskupina kontov/konto      |  Rebalans|
|   |                     |    2009|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  8.462.219|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)          |  4.919.228|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |Davčni prihodki              |  4.384.956|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  3.621.061|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   316.350|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   447.545|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |Nedavčni prihodki             |   534.272|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   50.403|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    4.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    1.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   40.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   438.869|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |Kapitalski prihodki            |   71.540|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   10.100|
|   |sredstev                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   61.440|
|   |in nematerialnega premoženja       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |Prejete donacije             |   75.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   75.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |Transferni prihodki            |  3.396.451|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  3.116.451|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   280.000|
|   |proračuna iz sredstev proračuna      |      |
|   |Evropske unije              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  9.568.001|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |Tekoči odhodki              |  4.154.369|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   306.230|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   53.213|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.705.157|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   17.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |  2.072.769|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |Tekoči transferi             |  2.270.447|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   129.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.340.520|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   211.351|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   589.076|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |Investicijski odhodki           |  2.942.800|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.942.800|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |Investicijski transferi          |   200.385|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   64.348|
|   |in fizičnim osebam            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   136.037|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |I. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)   | –1.105.782|
+------+------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |II. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL     |      –|
|   |IN PRODAJA KAPIUTALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    5.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |44 Dana posojila in povečanje       |      |
|   |kapitalskega deleža            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|440  |Dana posojila               |    5.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      –|
|   |in naložb                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      –|
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženje v   |      –|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |   –5.000|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH           |      |
|   |DELEŽEV (IV.–V.)             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |V. ZADOLŽEVANJE (500)           |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |Zadolževanje               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      –|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |VI. ODPLAČILA DOLGA (550)         |   34.238|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |Odplačila dolga              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   34.238|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV         | –1.145.020|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)   |   –34.239|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |IX. NETO FINANCIRANJE           |  1.105.782|
|   |(VI.+VII.–VIII.–IX.)           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      |
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  1.145.020|
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2009–2012, kadrovski načrt občinske uprave Občine Puconci za obdobje 2009–2010, letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Puconci za leto 2009 ter načrt nabav in gradenj za leto 2009 so priloge k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Puconci.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2009 se spremeni 19. člen in se glasi:
»V letu 2009 se Občina Puconci ne bo dolgoročno zadolževala.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410–0052/2009
Puconci, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost