Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 322-261/2009 Ob-7284/09 , Stran 2781
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni občini Koper v letu 2010. 2. Pogoji in merila Pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična društva in druga društva, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki: – delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije turističnih produktov in tipičnih izdelkov Istre, – ne bodo prejela sredstev za delovanje iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2010 (prijavljena društva na ta razpis se ne smejo prijaviti na drugi javni razpis Mestne občine Koper, ki sofinancira delovanje društev, saj bo v primeru prijave, njihova prijava veljala za neustrezno). Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev, katerih aktivnosti temeljijo na: – rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki in podobno, – izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno), – izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem, – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe, – aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper, – aktivnostih z večletnim delovanjem, – aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti, – vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte v izvajanju Mestne občine Koper. S tem javnim razpisom Mestna občina Koper NE sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave. Merila za izbor prijav: merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije. Prijave, ki ne bodo dosegle praga 60% vseh točk (180 od 300 možnih) po zgoraj navedenih merilih javnega razpisa, ne bodo upoštevane pri nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev. Prijava teh prijavitelj bo veljala za neustrezno. 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 70.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev bo opredeljena s proračunom za leto 2010. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 7. 12. 2009, na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-261/2009«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo 10. decembra 2009, ob 9. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper 05/66-46-464, vsak dan, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost