Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3899. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2009 – rebalans, stran 11922.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 27. seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2009 – rebalans
1. člen
Z Odlokom o spremembi Odloka o proračunu za leto 2009 se za Občino Dravograd spremeni in dopolni Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2009, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 125/08.
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                     |  leta 2009|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  9.832.325|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.367.374|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  5.889.687|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  4.444.929|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   989.012|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   455.746|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.477.687|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.089.137|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    6.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   10.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    5.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   367.050|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   524.697|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   59.200|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   465.197|
|   |in neopred. dolgoročnih sredstev     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |     850|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     850|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.939.405|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   761.015|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.178.390|
|   |proračuna iz sredstev EU         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 10.013.835|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.146.188|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih   |   504.133|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   83.104|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.425.961|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačilo domačih obresti        |   75.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   57.990|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.675.386|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   53.430|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |   794.924|
|   |gospodinjstvom              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   441.697|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.365.335|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.930.561|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.930.561|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   261.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   261.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  –181.510|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih          |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      |
|   |in naložb                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |jav. skladih in dr. os. javnega prava   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |   600.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   600.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   600.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   303.650|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   114.840|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   296.350|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   181.510|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   |  –114.840|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen
Ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2008-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti