Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3893. Odlok o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica, stran 11900.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cerknica s sedežem Cesta 4. maja 53, Cerknica (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Martin Krpan Cerknica (v nadaljevanju: zavod) v čigar sestavo sodijo:
– Enota vrtca Cerknica,
– Enota vrtca Rakek.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Vrtec Martin Krpan Cerknica.
Sedež zavoda: Cesta na jezero 17, Cerknica.
Skrajšano ime zavoda: Vrtec Cerknica.
V sestavo vrtca sodijo:
– Enota Vrtec Martin Krpan Cerknica, Cesta na jezero 17, Cerknica;
– Oddelek Grahovo, Grahovo 120, Grahovo,
– Enota Rakek, Stara cesta 5 a, Rakek.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Vrtec Martin Krpan Cerknica je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku številka: 2009/25298.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Vrtec Martin Krpan Cerknica ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Martin Krpan Cerknica.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm, z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik (delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj). Pomočnik ravnatelja (pooblaščeni delavec zavoda) ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z Upravo za javna plačila in Davčno upravo podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno izobraževalnih potreb
10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Cerknica.
Matična enota je Enota vrtca Cerknica, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnosti zavoda so:
P 85.100   predšolska vzgoja
Q 88.910   dnevno varstvo otrok
P 85.590   drugo nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
I 56.290   druga oskrba z jedmi
H 49.391   medkrajevni in drug cestni potniški promet
L 68.200   oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
M 69.200   računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje
J 62.090   druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
N 82.300   organiziranje razstav, sejmov in srečanj
R 90.010   umetniško uprizarjanje
R 90.040   obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 93.190   druge športne dejavnosti
R 93.299   druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S 96.010   dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Poleg dejavnosti iz prvega odstavka lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavne dejavnosti ali učinkoviteje izrablja sredstva s katerimi upravlja.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu, ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci izmed strokovnih, upravno administrativnih in tehničnih delavcev zavoda in sicer:
– 3 strokovne delavce,
– 2 upravno administrativna oziroma tehnična delavca.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov, ter občanov posameznih naselij vzgojno varstvenega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članom sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Mandat članom sveta predstavnikov delavcev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom delavcev, oziroma dan po dnevu razglasitve rezultatov volitev.
Mandat članom sveta predstavnikom ustanovitelja začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom ustanovitelja, oziroma dan po dnevu imenovanja v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu. Mandat članom sveta predstavnikom staršev začne teči dan po dnevu prenehanja mandata starim članom sveta predstavnikom staršev, oziroma dan po dnevu izvolitve na svetu staršev.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, če zakon ne določa drugače,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov s soglasjem ustanovitelja,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje v 15 dneh pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana, ter njihovi namestniki. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. (Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda).
Ravnatelj in pomočnik ravnatelja, ter njuni ožji družinski člani (zakonec, partner, otroci in posvojenci, starši in posvojitelji, bratje in sestre) ne morejo voliti in biti izvoljeni v svet zavoda.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov (po posameznih enotah vrtca) po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev). Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov (iz posamezne enote vrtca ali izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev) kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (iz posameznih enot vrtca in upravno administrativnih in tehničnih delavcev). Izvoljeni so tisti kandidati (iz posameznih enot vrtca oziroma upravno administrativnih in tehničnih delavcev), ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata (iz iste enote vrtca oziroma med upravno administrativnimi in tehničnimi delavci) dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati obrazložitev razlogov za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se nanašajo na volitve.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda, se dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
Ravnatelj
24. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 5 mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovna organa v zavodu sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.
30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja zavoda v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavljajo oziroma oblikujejo delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Svet staršev se lahko povezuje v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev.
5. Svetovalna služba
33. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom zavoda pri načrtovanju, sprejemanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-varstvenega dela.
6. Knjižnica
34. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno varstvenega dela v zavodu.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enot vrtca.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev, ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi šolski sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina vzgojno-varstvenega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme za zviševanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
40. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, določene z zakonom.
42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja, nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte zavod sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerknica, voden pod številko 60200-2/2004, z dne 3. 6. 2004 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/04 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerknica, voden pod številko 007-1-0009/2007-16, z dne 21. 12. 2007 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/08.
46. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
47. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom.
Ravnatelj, ki je imel na dan uveljavitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (15. 3. 1996) srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Ravnatelj, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena tega odloka in je imel na dan 15. 3. 1996 ob uveljavitvi ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine, ter je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Ravnatelj, ki ima na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja višješolsko izobrazbo (18. 8. 2001), pridobljeno po programih sprejetih pred uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 39/95 – odločba US, 18/98 – odločba US, 35/98 – odločba US in 99/99), petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja najmanj dva mandata, je lahko ponovno imenovan za ravnatelja.
48. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2009
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost