Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3935. Odlok o rabi javnih površin in občinskih taksah, stran 11973.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US in 57/08), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 in 17/08, 21/08 popr. in 76/08 – ZIKS1C) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o rabi javnih površin in občinskih taksah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina) določijo pogoji in način posebne in podrejene rabe javnih površin ter plačilo občinske takse za rabo javnih površin.
2. člen
(1) Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so opredeljene kot takšne po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro in površine v lasti občine, ki so namenjene splošni javni rabi.
(2) Posebna raba javnih površin pomeni rabo za:
– postavitev gostinskih vrtov, kioskov, premičnih prodajnih objektov in drugih manjših objektov pred lastnimi poslovnimi prostori,
– premične stojnice za tradicionalne sejme,
– prodajo srečk, prodajo časopisov, cvetja in podobno,
– postavitev prodajnih avtomatov,
– postavitev gradbenih odrov ali gradbišč in
– ulične nastope, snemanje filmov, otvoritve ipd.
(3) Podrejena raba javnih površin pomeni rabo za javne prireditve in shode.
II. POGOJI IN NAČINI POSEBNE IN PODREJENE RABE JAVNIH POVRŠIN
1. Pridobitev dovoljenja
3. člen
(1) Splošni pogoj za posebno in podrejeno rabo javnih površin je pridobitev dovoljenja, ki ga z odločbo izda oddelek občinske uprave, pristojen za okolje, prostor in promet (v nadaljevanju: pristojni oddelek). Pristojni oddelek posreduje izvod odločbe (po njeni dokončnosti) svetu krajevne skupnosti, kjer se javna površina, ki je predmet posebne rabe nahaja.
(2) Pravna ali fizična oseba (v nadaljevanju: stranka) pridobi dovoljenje za posebno in podrejeno rabo javnih površin, če izpolnjuje posamezne pogoje iz tega odloka. Posamezni pogoji so določeni pri načinih posebne in podrejene rabe javnih površin od 9. do 21. člena tega odloka.
(3) Taksnih predmetov ali izvajanje storitev, za katere je potrebno dovoljenje po tem odloku, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega oddelka.
4. člen
Stranka pridobi dovoljenje za posebno rabo javnih površin na podlagi vloge ali javnega razpisa, dovoljenje za podrejeno rabo javnih površin pa na podlagi vloge.
A) Pridobitev dovoljenja za posebno rabo javnih površin
5. člen
Stranka pridobi dovoljenje za posebno rabo javnih površin na podlagi vloge, ki mora vsebovati:
– osebno ime oziroma naziv firme stranke,
– prebivališče oziroma sedež stranke,
– opredelitev namena rabe javne površine,
– lokacijo in čas rabe javne površine,
– kulturnovarstveno soglasje, kjer je to potrebno,
– načrt objekta in naprave s podatki o namenu, dimenzijah, obliki, barvi in
– soglasja za priključitev na javno komunalno infrastrukturo, kadar so ta predpisana.
6. člen
Na podlagi javnega razpisa stranka pridobi dovoljenje:
– če je za posamezno lokacijo zainteresiranih več strank ali
– če ima občina na določeni lokaciji interes za izvajanje določenih aktivnosti.
7. člen
(1) Javni razpis se objavi na spletni strani občine in na oglasni deski.
(2) Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– način, lokacijo in čas rabe javnih površin,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– izhodiščno vrednost enkratnega nadomestila v evrih,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– dodatne pogoje, ki se opredelijo glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
(3) Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti samoupravne lokalne skupnosti.
(4) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave in ima najmanj tri člane. Postopek javnega razpisa mora biti v celoti dokumentiran.
(5) Na javnem razpisu se izločijo tisti prosilci, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do občine,
– uporabljajo katerokoli javno površino brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem,
– niso odstranili objektov in naprav, za katere nimajo dovoljenja po tem odloku.
(6) Med prispelimi ponudbami, ki izpolnjujejo zahteve iz javnega razpisa, je izbran tisti ponudnik, ki nudi občini najboljše pogoje rabe javne površine in ponudi najvišje enkratno nadomestilo za rabo javne površine.
(7) Javni razpis je za posamezno od razpisanih lokacij uspel, če je za to lokacijo prispela vsaj ena popolna ponudba.
(8) Uporabnik javne površine lahko na njej uporablja objekte, ki so v njegovi lasti, vendar morajo ti funkcionalno in estetsko ustrezati potrebam izvajanja dejavnosti.
B) Pridobitev dovoljenja za podrejeno rabo javnih površin
8. člen
(1) Vloga za uporabo javne površine za javno prireditev ali shod mora vsebovati:
– ime organizatorja,
– namen prireditve (kulturni, zabavni, tržni, športni, politični, verski itd.),
– namen shoda (politični, verski itd.),
– obliko prireditve (razstava, predstava, mimohod, karneval, parada, cirkus, koncert, filmske promocije, ples itd.),
– čas trajanja (začetek in konec, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli),
– pričakovano število obiskovalcev in udeležencev,
– opredelitev lokacije,
– vrsto opreme in načrt postavitve opreme,
– predlog začasne prometne ureditve.
(2) Pogoj za pridobitev soglasja je poravnava obveznosti do občine in ravnanje stranke skladno z že izdanim dovoljenjem.
(3) Čas trajanja javne prireditve ali shoda se določi v dovoljenju.
2. Načini in posamezni pogoji posebne rabe javnih površin
9. člen
(1) Gostinski vrt, ki je povezan z gostinskim obratom (in pomeni povečanje gostinske ponudbe tega gostinskega obrata – v nadaljevanju: gostinski vrt z gostinskim obratom) je dovoljeno postaviti na javni površini iz 2. člena tega odloka.
(2) Dovoljenje za postavitev gostinskega vrta z gostinskim obratom se izda za celotno koledarsko leto, za katerega se pridobiva dovoljenje za postavitev, in vsebuje grafično prilogo.
(3) Gostinski vrt z gostinskim obratom se postavi v skladu z grafično prilogo, ki mora upoštevati naslednje pogoje:
– med/za gostinskim vrtom in gostinskim obratom mora biti zagotovljen nemoten prehod pešcev, v širini 1,75 m in višini 2,5 m,
– dovoljena velikost ograjenega gostinskega vrta mora biti označena na način, ki ga določi pristojni oddelek,
– pogoje, ki jih določi Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije in pristojni občinski organ, kjer je to potrebno,
– vsi elementi opreme gostinskega vrta morajo biti premakljivi, da se v primeru intervencije lahko odstranijo in
– za zaščito pred soncem se uporabljajo senčniki enotne barve.
10. člen
(1) Gostinski vrt na javnih površinah iz 2. člena tega odloka, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom, mora biti urejen kot funkcionalna celota s točilno mizo in priključen na potrebne komunalne vode, ki jih uredi stranka.
(2) Za gostinski vrt iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo vsi pogoji, ki so določeni v alineah tretjega odstavka 9. člena, razen prve alinee.
11. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljeno postaviti kiosk, če obstaja možnost priključkov na potrebne komunalne vode, ki jih uredi stranka, ter na podlagi gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte.
(2) Dovoljenje za postavitev kioska se izda za čas do enega leta in se lahko podaljša isti stranki brez javnega razpisa, če stranka izpolnjuje vse obveznosti iz dovoljenja. V primeru, ko stranka preneha opravljati prodajo v kiosku, mora na javni površini vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške.
12. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena postavitev premičnih prodajnih objektov za prodajo:
– kostanja, sladoleda in drugih živil,
– nakita,
– srečk ter srečk z razstavljenim blagovnim dobitkom,
– prodajo cvetja in podobno,
– blaga pred lastnimi vhodi trgovin.
(2) Dovoljenje za postavitev premičnih prodajnih objektov se izda za sezonski čas ali čas do enega leta, za prodajo srečk za blagovni dobitek pa za čas trajanja akcije.
(3) Na javnih površinah iz prvega odstavka tega člena se za izvedbo sejmov, ki jih organizira občina, lahko postavijo premične stojnice.
13. člen
(1) Živila se lahko prodajajo le iz premičnih prodajnih objektov, ki so primerni vrsti živila, skladno s predpisi o trgovini.
(2) Po koncu prodaje se stojnice odstranijo z javne površine.
(3) Prodaja blaga pred vhodom v lastno trgovino je dovoljena na premičnih prodajnih objektih, ki s svojim videzom ne smejo kaziti okolice. Okrog objektov ne sme biti naložena embalaža in drugi predmeti, ki niso v prodaji. Ti objekti se po končani prodaji odstranijo. Pred postavitvijo tovrstnih premičnih prodajnih objektov, je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pristojnega občinskega oddelka.
14. člen
Postavitev prodajnih avtomatov na javnih površinah za različno ponudbo blaga (časopisi, parkirni listki, žetoni in podobno) ne sme ovirati javne rabe javne površine.
15. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena prodaja časopisov iz torbe in posebnih vozičkov, ne pa iz prirejenih objektov ali pripomočkov.
(2) Dovoljenje za prodajo časopisov se izda za čas do enega leta.
16. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka je dovoljena postavitev gradbenih odrov ali gradbišč za gradnjo ali obnovo objektov.
(2) Dovoljenje se izda za čas trajanja del iz prvega odstavka tega člena.
(3) Občinska taksa za postavitev gradbenih odrov ali gradbišč se odmeri le za postavitev taksnih predmetov na površinah, ki so skladno z uredbo o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin v občini določene kot javne površine, namenjene parkiranju. Za postavitev taksnih predmetov na ostalih javnih površinah, se občinska taksa ne zaračunava.
(4) Če so istočasno nasproti gradbenega odra ali gradbišča drugi začasni objekti posebne rabe javnih površin po tem odloku, se leti odstranijo na stroške stranke, ki je investitor gradnje ali obnove objekta, za čas trajanja dovoljenja iz drugega odstavka tega člena, če bi ovirali javno rabo javnih površin, in se vrne sorazmeren del že plačane takse.
(5) Na javni površini je prepovedano odlagati odpadni in gradbeni material, vrtati vanjo ali jo poškodovati na kakšen drug način in mešati beton ter po njej zlivati kakršnokoli tekočino.
(6) Stranka, ki dobi dovoljenje za postavitev gradbenega odra ali gradbišča, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje. V primeru, da tega ne stori, opravi to vzdrževalec javnih površin na stroške stranke.
17. člen
Za postavitev gradbenega odra ali gradbišča na javnih površinah mora stranka:
– zagotoviti delno zaporo prometa, ki jo predlaga vzdrževalec javnih površin,
– zagotoviti postavitev začasne prometne signalizacije in začasnih prometnih zavarovanj,
– na območju začasne prepovedi prometa omogočiti dnevno zavarovane dostope in dovoze do objekta v obnovi,
– dnevu začetka in dnevu zaključka del poslati pisno sporočilo pristojnemu oddelku.
18. člen
(1) Na javnih površinah iz 2. člena tega odloka so dovoljeni ulični nastopi, snemanje filmov, organiziranje otvoritev, če se s tem ne ovira javna raba javne površine.
(2) Ulični nastopi lahko trajajo od 7.–21. ure in ni dovoljena uporaba ozvočenja.
3. Prepovedi pri posebni rabi javnih površin
19. člen
Pri posebni rabi javnih površin iz 2. člena tega odloka je prepovedano:
– vrtanje, zabijanje ali kakšno drugo poškodovanje javne površine,
– prodajanje blaga v nasprotju z določili tega odloka (prodaja iz roke v roko ali iz kovčkov, torb, škatel in podobno),
– pritrjevanje preprog in predpražnikov,
– postavitev podesta in polaganje preprog in predpražnikov, razen za protokolarne namene, posebne prireditve občine in na območju gostinskega vrta skladno z dovoljenji iz tega odloka.
20. člen
Na javnih površinah ali ob njih je prepovedano nameščati zvočnike in predvajati glasbo, razen z dovoljenjem pristojnega oddelka.
4. Podrejena raba javnih površin
21. člen
Način podrejene rabe javnih površin je raba teh površin za zabavno prireditev in shod. Stranka, ki dobi dovoljenje za podrejeno rabo, mora po končani rabi javno površino vrniti v prvotno stanje.
III. OBČINSKA TAKSA
22. člen
(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju: taksni zavezanec).
(2) Plačilo občinske takse se ne zahteva, če je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
23. člen
(1) Taksa se plačuje vnaprej in je določena v točkah. Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in storitve so v obliki točkovnega sistema določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Vrednost točke določi župan s sklepom in se usklajuje z indeksom rasti cen.
24. člen
(1) Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete. Za taksne tarife, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za taksne tarife, ki imajo izračun takse na leto, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve.
(2) Taksa se določi tako, da se skupno število točk pomnoži z vrednostjo točke, številom merskih enot in s številom dni rabe javne površine.
(3) Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo občine o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. V primeru dnevne takse ta preneha z dnem odstranitve predmeta takse.
(4) Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov se odmeri ne glede na število predvidenih dni slabega vremena.
25. člen
(1) Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti občinski upravi občine 15 dni pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe letega.
(2) Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in
– opis taksnega predmeta (vrsta predmeta, površina, število ipd.).
(3) Za prijavo taksne obveznosti šteje tudi vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin.
(4) Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi občine prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun občinske takse.
(5) Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in vsake spremembe o taksnih predmetih, se odmeri občinska taksa po evidencah taksnih predmetov v istem koledarskem letu za tekoče leto ali podatkih, ugotovljenih s strani pristojnega občinskega organa.
26. člen
(1) Občinske takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku ali tarifi občinskih taks drugače določeno.
(2) Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo občinske uprave. Osnova za odmero občinske takse so podatki, pridobljeni na podlagi prijav zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave službe občinskega redarstva.
(3) Taksni zavezanec je dolžan takso plačati v 15 dneh od dokončnosti odločbe. O plačilu občinske takse se taksnemu zavezancu na njegovo zahtevo izda ustrezno potrdilo.
(4) Taksa, ki je odmerjena za več kot šest mesecev, se plačuje v dveh enakih obrokih, določenih z odločbo. Taksa, ki je odmerjena za manj kot šest mesecev se plačuje mesečno.
27. člen
(1) Občinske takse ne plačujejo občinski organi, krajevne skupnosti v občini ter javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina.
(2) Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru. Taksa se ne plačuje za objave političnih strank in neodvisnih kandidatov v predvolilnem obdobju.
(3) Poleg oprostitev iz taksne tarife tega odloka lahko župan na predlog pristojnega oddelka oprosti posamezne zavezance plačila takse, kadar gre za prireditev ali dejavnost, ki je posebnega pomena za razvoj turizma, kulture ali športa v občini.
(4) Župan lahko na predlog pristojnega občinskega oddelka oprosti taksnega zavezanca plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
– s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo občino, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve,
– s prireditvami in promocijami, ki jih organizira občina, krajevna skupnost, država ter javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina in zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev,
– aktivnostmi za revitalizacijo starega mestnega jedra Občine.
28. člen
Občinska taksa za gostinske vrtove z gostinskim obratom se odmeri vnaprej za vse dni koledarskega leta, v katerem bo gostinski vrt z gostinskim obratom postavljen. Taksni zavezanec ne more uveljavljati za preteklo obdobje morebitnih deževnih dni ali dni slabega vremena, v katerih javne površine ni uporabljal.
29. člen
(1) Prisilna izterjava taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb.
(2) Takso izterjujejo organi, ki so pristojni za izterjavo obveznosti iz prvega odstavka tega člena.
30. člen
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna občine in se namensko uporabijo za vzdrževanje javnih površin.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
31. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
32. člen
(1) Pristojni organ občinske uprave za nadzor ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
(2) V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana v celoti, lahko pristojni občinski organ za nadzor odredi, na stroške taksnega zavezanca, odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini določa ta odlok.
V. GLOBE
33. člen
(1) Z globo 400 EUR se sankcionira za prekršek fizična oseba:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
– ne pridobi dovoljenja iz 4. člena,
– brez dovoljenja postavi gostinski vrt (9. in 10. člen),
– brez dovoljenja postavi kiosk (11. člen),
– če postavi premični prodajni objekt v nasprotju s 13. členom ali prvim odstavkom 12. člena,
– če stori prekršek iz 20. člena,
– ki opravlja storitve v zvezi z uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov in pred uporabo oziroma namestitvijo taksnih predmetov ne preveri, če je občinska taksa odmerjena in plačana.
(2) Z globo 800 EUR se sankcionira za prekršek samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 1.200 EUR se sankcionira za prekršek pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 400 EUR se sankcionira za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
Z globo 200 €, ki se izterja na kraju prekrška, se kaznuje posameznik, če:
1. prodaja kostanj, sladoled in druga živila v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena,
2. prodaja časopis v nasprotju s 15. členom,
3. stori prekršek iz 19. člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(1) Stranke, ki uporabljajo javno površino za posebno rabo brez dovoljenja ali pa jim je dovoljenje poteklo, so dolžne taksno obveznost prijaviti pristojnemu oddelku najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka. Stranke, ki uporabljajo javno površino so dolžne taksno obveznost prijaviti pristojnemu oddelku, skladno z določili tega odloka.
(2) Če stranka v roku iz prejšnjega odstavka tega člena dovoljenja ne pridobi, je dolžna na javni površini vzpostaviti prvotno stanje.
(3) Če stranke ne ravnajo skladno z določilom prejšnjega odstavka tega člena, to na stroške stranke stori s strani pristojnega organa pooblaščeni izvajalec.
36. člen
Če občinska uprava občine po prenehanju posebne in podrejene rabe javnih površin ugotovi nastalo škodo, ki jo je povzročila stranka, izda sklep za povračilo nastalih stroškov na javni površini.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 67/96, 50/99, 88/99).
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0007/2009
Slovenske Konjice, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
  TAKSNA TARIFA

  Tarifa št. 1 – gostinski vrtovi
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|a) |Za gostinske vrtove pred    |   5|        |
|  |gostinskim obratom kot     |    |        |
|  |funkcionalna celota       |    |   točk/m2/dan|
+----+--------------------------------+-------+----------------+


  Tarifa št. 2 –
  podrejena raba javne površine
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|a) |Za zabavne prireditve, shode,  |   3|   točk/m2/dan|
|  |razstave, snemanje filmov ter  |    |        |
|  |organiziranje otvoritev     |    |        |
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|b) |Za prireditvene šotore, cirkuse |   3|   točk/m2/dan|
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|c) |uporaba javnega pločnika pred  |   3|   točk/m2/dan|
|  |poslovnimi prostori za vsak m2 |    |        |
|  |dnevno             |    |        |
+----+--------------------------------+-------+----------------+


  Tarifa št. 3 – premični taksni predmeti
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|a) |Za premične stojnice za     |  500|      točk|
|  |tradicionalne sejme (pavšal)  |    |        |
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|b) |Za premične prodajne objekte,  |   10|   točk/m2/dan|
|  |kioske, prodajne avtomate,   |    |        |
|  |prodaja srečk, časopisov,    |    |        |
|  |cvetja ipd.           |    |        |
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|c) |Za druge manjše predmete pred  |  1,70|   točk/m2/dan|
|  |poslovnimi objekti       |    |        |
+----+--------------------------------+-------+----------------+  TARIFA ŠT. 4 – za potrebe gradnje
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|a) |Za gradbene odre, prekope ali  |   5|   točk/m2/dan|
|  |gradbišča, če uporaba traja do 1|    |        |
|  |meseca             |    |        |
+----+--------------------------------+-------+----------------+
|b) |Za gradbene odre, prekope ali  |   6|   točk/m2/dan|
|  |gradbišča, če uporaba traja več |    |        |
|  |kot 1 mesec           |    |        |
+----+--------------------------------+-------+----------------+


  TARIFA ŠT. 5 – ZA OGLAŠEVANJE na javnih mestih
+----+----------------------+------+-----------+---------------+
|  |           |do 1m2| nadaljnji |        |
|  |           |   |  1m2  |        |
+----+----------------------+------+-----------+---------------+
|a) |oglasne površine   |   8|     4|  točk/m2/dan|
|  |(plakati,       |   |      |        |
|  |transparenti, panoji, |   |      |        |
|  |zastave, vitrine ipd.)|   |      |        |
|  |do treh mesecev    |   |      |        |
+----+----------------------+------+-----------+---------------+
|  |oglasne površine   | 2000|    1000| točk/m2/letno|
|  |(plakati,       |   |      |        |
|  |transparenti, panoji, |   |      |        |
|  |zastave, vitrine ipd.)|   |      |        |
|  |nad tri mesece do   |   |      |        |
|  |enega leta      |   |      |        |
+----+----------------------+------------------+---------------+
|b) |za zgoraj naštete:  |         |        |
+----+----------------------+------+-----------+---------------+
|  |če so osvetljene z  | 4000|    2000| točk/m2/letno|
|  |lastnim virom     |   |      |        |
+----+----------------------+------+-----------+---------------+
|  |svetlobni ali vrtljivi| 5000|    3000| točk/m2/letno|
|  |prikazovalniki    |   |      |        |
+----+----------------------+------+-----------+---------------+


  TARIFA ŠT. 6 –
  uporaba javnega prostora za kampiranje

+----+-------------------------------+-----------+-------------+
|a) |asfaltirane, betonske,     |    1,5| točk/m2/dan|
|  |tlakovane in podobno utrjene  |      |       |
|  |površine,           |      |       |
+----+-------------------------------+-----------+-------------+
|  |utrjene makadamske površine,  |     1| točk/m2/dan|
+----+-------------------------------+-----------+-------------+
|  |zelene površine,        |     2| točk/m2/dan|
+----+-------------------------------+-----------+-------------+
|  |druge površine         |    0,5| točk/m2/dan|
+----+-------------------------------+-----------+-------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti