Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 502/09 Ob-7269/09 , Stran 2773
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana. 1 Predmet razpisa: Predmet razpisa je financiranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture invalidskih organizacij senzorno oviranih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. 2 Področja razpisa in cilj razpisa Razpisni področji sta naslednji: 2.1 Programske vsebine, namenjene senzorno oviranim in razvoj ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin. 2.2 Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig. Projekti pod točkami 2.1, 2.2 se sofinancirajo v največ 80-odstotnem deležu, iz sredstev državnega proračuna. Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno ovirane. Posebna načela kulturne politike na tem področju so: – načelo subjektivitete, – načelo posebnih ukrepov in – načelo integracije. 3 Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Za sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za sofinanciranje razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za njihove potrebe se lahko prijavijo: 3.1 Invalidske organizacije slepih in slabovidnih ter gluhih, naglušnih in gluhonemih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. 4 Temeljni in prednostni kriteriji 4.1 Pri izboru programskih vsebin ter pri izboru prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje: 4.1.1 Temeljni kriteriji: – komunikacijska dostopnost, kakovost in aktualnost pristopa, – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika ter slovenskega znakovnega jezika, – pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter za kulturno raznolikost. 4.1.2 Prednostni kriteriji: – ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije, – ali predlagatelj zagotavlja višji odstotek pokrivanja stroškov iz lastnih in drugih virov, – ali gre za projekt, ki mu ni mogoče pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička, – ali objava programske vsebine spodbuja kulturo javnega dialoga, – ali prijavitelj za ta projekt ne kandidira za pridobitev sredstev pri drugih ministrstvih. 4.2 Pri izboru projektov razvoja tehnične infrastrukture bo Ministrstvo za kulturo upoštevalo naslednje: 4.2.1 Temeljna kriterija: – pomen predlaganega segmenta tehnične infrastrukture za prijavitelja projekta, državo oziroma posamezno regijo ali lokalno skupnost, – izpolnjevanje minimalnih tehničnih standardov. 4.2.2 Prednostni kriteriji: 4.2.2.1 Za slepe in slabovidne: – ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije, – ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema preseganja komunikacijskih ovir slepih in slabovidnih, za vzdrževanje in nadgradnjo tehnologije za praktično uporabnost programskih vsebin, namenjenih slepim in slabovidnim uporabnikom. 4.2.2.2 Za gluhe, naglušne in gluhoneme: – ali ima predlagatelj priznano reprezentativnost invalidske organizacije, – ali gre za postavitev in dopolnitev lastnega sistema informiranja gluhih in naglušnih državljanov, za vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe tehnologije in praktično uporabnost programov za te uporabnike. 4.3 Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Projekti bodo financirani po vrstnem redu od doseženega najvišjega števila točk navzdol, do porabe sredstev. 4.3.1 Uporaba kriterijev za sofinanciranje programskih vsebin ter sofinanciranje prilagajanja in izdajanja knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanja in izdajanja zvočnih knjig Povzetek načina ocenjevanja projektov: Temeljni ter prednostni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak od prednostnih kriterijev ima 1 točko. 4.3.2 Uporaba kriterijev za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture Vsak od dveh temeljnih kriterijev je ocenjen s točkami od 5 do 1. Vsak prednostni kriterij ima 1 točko. Strokovna komisija si pridržuje pravico do spremembe zneska predvidenih sredstev za sofinanciranje programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture glede na število prijav. 4.4 Obvezne priloge Obrazcu je treba priložiti: 4.4.1 Za sofinanciranje programskih vsebin: – dokazilo o priznanju reprezentativnosti invalidske organizacije, – dokazilo o registraciji (kopija odločbe o vpisu v register društev), – reference, ki jih posreduje prijavitelj. 4.4.2 Za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture: – dokazilo o priznanju reprezentativnosti invalidske organizacije, – dokazilo o registraciji (kopija odločbe o vpisu v register društev). 4.4.3 Za sofinanciranje knjig v Braillovi pisavi in zvočnih knjig: – dokazilo o priznanju reprezentativnosti invalidske organizacije, – dokazilo o registraciji (kopija odločbe o vpisu v register društev), – reference prijavitelja na tem področju in seznam objavljenih knjig. 5 Vrednost razpoložljivih sredstev Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis v sprejetem proračunu za leto 2010 je 182.566,00 EUR oziroma toliko, kot je vrednost proračunske postavke »64382 – Programske vsebine in razvoj tehnične infrastrukture za senzorno ovirane« v sprejetem proračunu ali rebalansu. 6 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določil Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011. 7 Rok razpisa: besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SO-2010 se objavi v Uradnem listu RS 6. 11. 2009 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si). Razpis poteka do 7. 12. 2009. 8 Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec z izjavami – programske vsebine ter razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, – prijavni obrazec z izjavami – prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig, – ocenjevalni list za programske vsebine ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig, – ocenjevalni list za razvoj tehnične infrastrukture. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za kulturo, med uradnimi urami: vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo http://www. mk.gov.si, na kateri najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo za kulturo mora na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 9. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Za vsak projekt mora predlagatelj izpolniti svoj prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 7. 12. 2009 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni ovojnici z oznako na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis JPR-SO-2010. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov oziroma sedež. Vloge, ki bodo prispele po datumu iz prejšnjega odstavka, bodo štete kot prepozne. Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10 Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je Ivan Oven, tel. 01/400-79-48, elektronska pošta: ivan.oven@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju Ministrstva za kulturo vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 11 Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko razpisno dokumentacijo pogledajo v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 12 Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo za kulturo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti