Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3916. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009, stran 11954.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 – ZJF) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 26. redni seji dne 26. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09, 51/09), se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih (€):
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 4.367.697,46|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.804.667,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.398.200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.159.297,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7000 Dohodnina             | 2.159.297,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  129.400,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7030 Davki na nepremičnine       |   85.200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7031 Davki na premičnine        |    700,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7032 Davki na dediščine in darila    |   6.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7033 Davki na promet nepremičnin in na |   37.500,00|
|   |finančno premoženje           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  109.503,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7044 Davki na posebne storitve     |   1.300,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7047 Drugi davki na uporabo blaga in  |  108.203,00|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  406.467,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   56.667,00|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in |    500,00|
|   |dividend ter presežkov prihodkov nad  |       |
|   |odhodki                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7102 Prihodki od obresti        |   1.867,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7103 Prihodki od premoženja       |   54.300,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7111 Upravne takse in pristojbine    |   3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   4.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7120 Globe in druge denarne kazni    |   4.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   2.670,00|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7130 Prihodki od prodaje blaga in    |   2.670,00|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  340.130,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7141 Drugi nedavčni prihodki      |  340.130,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   93.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   3.000,00|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7200 Prihodki od prodaje zgradb in   |   3.000,00|
|   |prostorov                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   90.000,00|
|   |neopredmetenih sredstev         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7220 Prihodki od prodaje kmetijskih   |   10.000,00|
|   |zemljišč in gozdov           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7221 Prihodki od prodaje stavbnih    |   80.000,00|
|   |zemljišč                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   41.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   41.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7300 Prejete donacije in darila od   |   41.000,00|
|   |domačih pravnih oseb          |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.429.030,46|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.429.030,46|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7400 Prejeta sredstva iz državnega   | 1.391.106,46|
|   |proračuna                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7401 Prejeta sredstva iz občinskih   |   37.924,00|
|   |proračunov               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 5.729.744,88|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             | 1.057.738,27|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  221.241,26|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4000 Plače in dodatki          |  190.857,11|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4001 Regres za letni dopust       |   5.376,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4002 Povračila in nadomestila      |   11.220,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4003 Sredstva za delovno uspešnost   |    700,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4005 Plače za delo nerezidentov po   |   11.500,00|
|   |pogodbi                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4009 Drugi izdatki zaposlenim      |   1.588,15|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   36.555,00|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4010 Prispevek za pokojninsko in    |   17.000,00|
|   |invalidsko zavarovanje         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4011 Prispevek za zdravstveno      |   13.620,00|
|   |zavarovanje               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4012 Prispevek za zaposlovanje     |    115,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4013 Prispevek za starševsko varstvo  |    200,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4015 Premije kolektivnega dodatnega   |   5.620,00|
|   |pokojninskega zavarovanja, na podlagi  |       |
|   |ZKDPZJU                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  643.457,51|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4020 Pisarniški in splošni material in |  100.296,80|
|   |storitve                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4021 Posebni material in storitve    |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4022 Energija, voda, komunalne storitve |  122.802,38|
|   |in komunikacije             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4023 Prevozni stroški in storitve    |   3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4024 Izdatki za službena potovanja   |   3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4025 Tekoče vzdrževanje         |  233.370,22|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4026 Poslovne najemnine in zakupnine  |   73.295,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4027 Kazni in odškodnine        |   8.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4029 Drugi operativni odhodki      |   89.693,11|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   91.404,50|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4031 Plačila obresti od kreditov –   |   86.369,17|
|   |poslovnim bankam            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4033 Plačila obresti od kreditov –   |   5.035,33|
|   |drugim domačim kreditodajalcem     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   65.080,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4090 Splošna proračunska rezervacija  |   31.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4091 Proračunska rezerva        |   33.480,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4093 Sredstva za posebne namene     |    600,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            | 1.298.903,66|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |   63.306,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4102 Subvencije privatnim podjetjem in |   63.306,00|
|   |zasebnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  328.900,00|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4111 Družinski prejemki in starševska  |   7.000,00|
|   |nadomestila               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4112 Transferi za zagotavljanje     |   8.000,00|
|   |socialne varnosti            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4119 Drugi transferi posameznikom    |  313.900,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  101.566,66|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4120 Tekoči transferi neprofitnim    |  101.566,66|
|   |organizacijam in ustanovam       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  805.131,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4131 Tekoči transferi v sklade     |   30.000,00|
|   |socialnega zavarovanja         |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4132 Tekoči transferi v javne sklade  |   1.131,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4133 Tekoči transferi v javne zavode  |  774.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 3.052.580,81|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.052.580,81|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4202 Nakup opreme            |  107.767,25|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4204 Novogradnje, rekonstrukcije in   | 2.489.731,71|
|   |adaptacije               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4205 Investicijsko vzdrževanje in    |  165.314,36|
|   |obnove                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4206 Nakup zemljišč in naravnih     |  127.225,00|
|   |bogastev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4208 Študije o izvedljivosti projektov, |  162.542,49|
|   |projektna dokumentacija, nadzor in   |       |
|   |investicijski inženiring        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  320.522,14|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |  115.144,14|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4310 Investicijski transferi      |  101.144,14|
|   |neprofitnim organizacijam in ustanovam |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4311 Investicijski transferi javnim   |   9.000,00|
|   |podjetjem in družbam, ki so v lasti   |       |
|   |države ali občin            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4314 Investicijski transferi      |   5.000,00|
|   |posameznikom in zasebnikom       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi       |  205.378,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |4323 Investicijski transferi javnim   |  205.378,00|
|   |zavodom                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    | –1.362.047,42|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj    |       |
|   |prihodki minus skupaj odhodki)     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – | –1.272.509,92|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti   |       |
|   |minus skupaj odhodki brez plačil    |       |
|   |obresti)                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |  448.025,07|
|   |71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus |       |
|   |tekoči odhodki in tekoči transferi)   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |7500 Prejeta vračila danih posojil od  |     0,00|
|   |posameznikov in zasebnikov       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         | 1.660.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              | 1.660.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 1.660.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |5001 Najeti krediti pri poslovnih    | 1.660.000,00|
|   |bankah                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |  297.952,58|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  297.952,58|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |  297.952,58|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |5501 Odplačila kreditov poslovnim    |  285.072,58|
|   |bankam                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |5503 Odplačila kreditov drugim domačim |   12.880,00|
|   |kreditodajalcem             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |     0,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     | 1.362.047,42|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     | 1.362.047,42|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |    564,46|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mozirje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09, 51/09), se 10. člen spremeni v celoti in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.660.000 evrov, in sicer za naslednje investicije:
1. OŠ Mozirje – 2. faza.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Mozirje, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,0 evrov.«
3. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. 032-0007/2009
Mozirje, dne 26. oktobra 2009
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost