Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3894. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica, stran 11906.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), 9. in 16. člena Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 10/97) in 33. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. seji dne 29. 10. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, ki jih na podlagi Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v RS ter po sprejetih programskih nalogah Občina Cerknica zagotavlja za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
Sredstva za letni program športa, ki je opredeljen v 5. členu tega pravilnika, se v okviru proračuna Občine Cerknica izbranim izvajalcem razdelijo na podlagi javnega razpisa.
Poleg športnih programov iz prvega odstavka tega člena se iz javnih financ zagotavljajo tudi sredstva za načrtovanje, izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov lokalnega pomena.
Način in višina sofinanciranja načrtovanja, izgradnje in vzdrževanja športnih objektov lokalnega pomena niso predmet tega pravilnika, temveč so opredeljeni v vsakoletnem letnem programu športa.
3. člen
Izvajalci vsebin letnega programa športa so:
– športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja ali panoge;
– zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju letnega programa športa v Občini Cerknica prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
4. člen
Pravico do sofinanciranja vsebin letnega programa športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega Pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se pravočasno prijavijo na javni razpis;
– da imajo sedež v Občini Cerknica in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost;
– da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov;
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 8 mesecev v letu, razen v primeru, ko kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v športu;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu s podpisanimi pristopnimi izjavami posameznih članov, o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih;
– da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Za uresničevanja javnega interesa v športu, opredeljenega v občinskem letnem programu športa, se iz proračuna Občine Cerknica sofinancirajo naslednje vsebine letnega programa športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine (1.)
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok (1.1.)
– športna vzgoja šoloobveznih otrok (1.2.)
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (1.2.1.)
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (1.2.2.)
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (1.2.3.)
– športna vzgoja mladine (1.3.)
– interesna športna vzgoja mladine (1.3.1.)
– športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (1.3.2.)
– športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (1.3.3.)
2. Športna dejavnost študentov (2.)
3. Športna rekreacija (3.)
4. Kakovostni šport (4.)
5. Vrhunski šport (5.)
6. Šport invalidov (6.)
7. Razvojne in strokovne naloge v športu (7.)
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu (7.1.)
– športno rekreativne prireditve (7.2.)
– delovanje društev in zvez društev na nivoju lokalne skupnosti (7.3.)
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga (nezgodno zavarovanje) (7.4.)
– informacijski sistem na področju športa (7.5.)
– priznanja in nagrade športnikom in športnim delavcem (7.6)
– založniška dejavnost (7.7.).
6. člen
Občinski svet Občine Cerknica na svoji seji najkasneje ob sprejemanju občinskega proračuna za naslednje leto, sprejme letni program športa.
Glede na razvojne plane in na razpoložljiva finančna sredstva v proračunu Občine Cerknica se v letnem programu športa določi:
– vsebine letnega programa športa, ki se v proračunskem letu, sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica,
– obseg in vrsta dejavnosti,
– višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa.
7. člen
Celoten postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Cerknica. V sklep o imenovanju komisije župan Občine Cerknica določi naloge komisije.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– vsebine športnih programov, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno višino finančnih sredstev, ki so predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni in ne daljši od petinštirideset dni.
Javni razpis se objavi na lokalno običajen način, v lokalnem časopisu in na spletnih straneh Občine Cerknica.
9. člen
Strokovna komisija vodi odpiranje vlog, opravi strokovni pregled popolnih vlog in oceni vloge v skladu s pogoji in merili za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica in razpisnimi pogoji obdela in pripravi predlog izbora vsebin športnih programov ter predlog delitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje letnega programa športa zagotavlja proračun Občine Cerknica.
Pri delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev se upoštevajo le programi predlagateljev, ki v celoti izpolnjujejo pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija v osmih dneh od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih v roku osmih dni od prejema obvestila, dopolnijo. Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo in prepozno prispele vloge, komisija zavrže.
10. člen
Na podlagi predloga komisije, sklep o izidu javnega razpisa izda direktor občinske uprave ali druga s sklepom pooblaščena uradna oseba. Zoper ta sklep je možno podati pritožbo županu občine najkasneje v roku petnajst dni po prejemu sklepa. V pritožbi mora vlagatelj točno opredeliti razloge zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne more biti postavljanje meril in normativov za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica.
Odločitev župana je dokončna.
11. člen
Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin letnega programa športa sklene pogodbo za tekoče koledarsko leto. V pogodbi so določeni:
– podatki obeh skleniteljev pogodbe,
– vsebina in obseg izbranih športnih vsebin in programov,
– čas realizacije vsebine in obsega športnih programov,
– višina sredstev za dogovorjene vsebine športnih programov,
– način nadzora nad porabo proračunskih sredstev,
– rok za oddajo rednih poročil ter rok za oddajo celoletnega poročila,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izbrani izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v roku dvajsetih dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu.
12. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu s pogoji, merili in normativi za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica, ki so navedeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. Posamezni programi se točkujejo. Vrednosti točke se določi v skladu s sprejetim letnim programom športa in proračunskimi sredstvi za šport v posameznem koledarskem letu.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od števila zbranih točk in vrednosti točke.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica spremlja in preverja pristojna občinska služba.
Izvajalci letnega programa športa so dolžni posredovati poročila o opravljenih nalogah oziroma izvedenih aktivnostih najmanj dvakrat v tekočem letu in sicer prvo najkasneje do 30. junija in drugo najkasneje do 15. decembra tekočega leta ter najkasneje do 31. januarja naslednjega leta predložiti poročilo o porabljenih prejetih sredstvih iz občinskega proračuna.
14. člen
Upravičenci do sredstev so dolžni povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Sestavni del tega pravilnika so Pogoji, merila in normativi za vrednotenje letnega programa športa v Občini Cerknica.
16. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2009
Cerknica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti