Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3933. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica, stran 11971.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami) in 59. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06 in 61/07) je Občinski svet Občine Žirovnica na 23. redni seji dne 29. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žirovnica (UVG, št. 35/03) se v drugem odstavku 13. člena doda nova alineja, ki se glasi:
»– opravlja naloge pooblaščenca za varnost in zdravje ter zaščite in reševanja«.
Tretji odstavek 13. člena se črta.
2. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 26. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– zagotavljanje notranjega nadzora javnih financ.«
4. člen
V 35. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– nadzor nad izvajanjem zakonov in podzakonskih predpisov, za katere je podeljena pristojnost občinske inšpekcije.«
Sedanja druga alineja se črta.
5. člen
V 36. členu se alineji spremenita tako, da se po novem glasita:
»– izvaja naloge na podlagi zakona o občinskem redarstvu in zakona o varnosti cestnega prometa,
– nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.«
6. člen
V 37. členu se črta tretji odstavek.
7. člen
V poglavju III. IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN ORGANA OBČINSKE UPRAVE se črta podpoglavje »Notranja revizija«, 38. člen pa se spremeni tako, da se po novem glasi: »Za opravljanje skupno dogovorjenih nalog z drugimi občinami se lahko ustanovijo organi skupne občinske uprave. Njihova organizacija, pristojnosti ter naloge se določijo s posebnim odlokom.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0003/2003
Žirovnica, dne 29. oktobra 2009
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost