Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3926. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovne cone v Žicah v Občini Sveta Ana, stran 11966.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 6. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99, 25/01 je župan Občine Sveta Ana sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovne cone v Žicah v Občini Sveta Ana
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorskega načrta za del poslovne cone v k.o. Žicah v Občini Sveta Ana (v nadaljnjem besedilu: OPPN za poslovno cono). Sklep določa način priprave OPPN za poslovno cono, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v postopku in obveznosti glede finansiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za poslovno cono
Območje poslovne cone v Žicah je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04) opredeljeno kot stavbno zemljišče. Širše območje poslovne cone je le delno pozidano, v območju je mehanična delavnica in kompostarna. Območje je v poplavnem območju potoka Velke in Lehnerjevega potoka, sicer v območju ni zavarovanih ali varstvenih območij. V območju ni gospodarske javne infrastrukture.
Razlog za izdelavo OPPN je kompleksna ureditev območja, ki zajema gradnjo gospodarske javne infrastrukture za 1. fazo umestitev gospodarskih dejavnosti v predmetnem območju.
3. Območje OPPN za poslovno cono
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 492/2, 492/3, 497/1, 497/2 in 500/2 vse k.o. Žiče. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora.
V predmetnem območju je načrtovana gradnja bioplinarne končne moči 1 MW, rastlinjakov za pridelavo zelenjave in cvetja z namakanjem in ogrevanjem ter gradnja manjših obrtnih in servisnih delavnic. Za nemoteno delovanje navedenih dejavnosti se zgradi tudi 1. faza gospodarske javne infrastrukture, ki zajema gradnjo vodovodnega priključka, elektroenergetskega priključka za delovanje poslovne cone in za distribucijo proizvedene elektrike, gradnjo kanalizacije s čistilno napravo ter po potrebi gradnjo telekomunikacijskih priključkov ali samostojnih tk sistemov.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN za poslovno cono se uporabijo strokovne podlage, študije, raziskave in različna strokovna gradiva, izdelana za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem območju in za primerljive prostorske ureditve, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto prostorske ureditve in značilnost prostora pomembne za pripravo OPPN za poslovno cono.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN za poslovno cono se izdela na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana in izraženih investicijskih namer.
Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so potrebne.
5. Roki za pripravo OPPN za poslovno cono
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Faza postopka        |Rok brez postopka|  Rok s   |
|               |   CPVO    |postopkom CPVO|
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Objava sklepa o začetku   | november 2009 |       |
|priprave OPPN        |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Priprava osnutka OPPN    |  november,  |       |
|               |  december   |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Pridobitev smernic na    |  januar 2010  |       |
|osnutek OPPN         |         |       |
|(30 dni)           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu |   februar   |       |
|z zahtevami iz podanih    |         |       |
|smernic           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Morebitna priprava      |         |marec, april, |
|okoljskega poročila (izbor  |         |   maj   |
|izdelovalca, izdelava,    |         |       |
|potrditev na MOP)      |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni   |   marec   |  junij   |
|razgrnitvi          |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Javna razgrnitev z javno   |   marec   |  junij   |
|obravnavo          |         |       |
|(30 dni)           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Pregled pripomb in izdelava |   april   |  julij   |
|stališč           |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Sprejem stališč do pripomb  |   april   |  julij   |
|iz javne razgrnitve na    |         |       |
|občinskem svetu       |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Izdelava predloga OPPN    |    maj    |  avgust  |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Pridobitev mnenj na predlog |  maj, junij  |  avgust,  |
|OPPN             |         | september  |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
|Sprejem na občinskem svetu  |  julij 2010  | oktober 2010 |
|in objava v javnem glasilu  |         |       |
+-----------------------------+-----------------+--------------+
Navedeni roki veljajo v primeru, da je Sklep o pričetku priprave OPPN objavljen najkasneje do začetka meseca novembra, da je urejena pogodba o pripravi gradiva z izbranim pripravljavcem in da za načrtovane ureditve ne bo potrebna izdelava dodatnih strokovnih podlag.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana;
4. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor;
7. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
8. Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000 Maribor;
9. Mariborski vodovod Javno podjetje d.d. Maribor, Jadranska 24, 2000 Maribor;
10. Nigrad d.d. javno komunalno podjetje, Zagrebška ul. 30, 2000 Maribor;
11. Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 2233 Sv. Ana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN za poslovno cono izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi Občina Sveta Ana iz svojih proračunskih sredstev in investitorji nameravanih posegov.
8. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani občine: www.sv-ana.si
Št. 35000-02/2009
Sveta Ana, dne 2. novembra 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti