Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Ob-7335/09 , Stran 2788
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. 02/538-15-00, faks 02/538-15-02, e-mail: obcina@moravske-toplice.si. 2. Predmet prodaje so: 2.1. komunalno neopremljena nezazidana stavbna zemljišča: a) parc. št. 3555, travnik v izmeri 2083 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1109, k.o. Moravci, b) parc. št. 3554/1, travnik v izmeri 2193 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1013, k.o. Moravci, c) parc. št. 3554/2, travnik v izmeri 801 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1270, k.o. Moravci, d) parc. št. 3024/1, travnik v izmeri 143 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1169, k.o. Moravci, e) parc. št. 3023/1, travnik v izmeri 42 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1161, k.o. Moravci, f) parc. št. 3009/1, travnik v izmeri 15 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1158, k.o. Moravci, g) parc. št. 3008/1, travnik v izmeri 6 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1171, k.o. Moravci. Zemljišča se prodajajo kot celota po izklicni ceni 264.150,00 EUR, v izklicni ceni niso zajeti stroški komunalne opreme, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. 2.2. komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljišče: a) parc. št. 3515/1, travnik v izmeri 5291 m2, vpisana v z.k. vložku št. 1013, k.o. Moravci, po izklicni ceni 529.100,00 EUR; komunalni prispevek je že vračunan v izklicno ceno. Zemljišča se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 19/08). Občina Moravske Toplice si na predmetnih nepremičninah pridrži služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture, ki se vpiše v zemljiško knjigo na podlagi pogodbe. 3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja V izklicno ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec poleg kupnine. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 25. 11. 2009, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom javne dražbe predložijo komisiji: a) dokazilo o plačilu varščine in številko računa, za primer vračila varščine; b) izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko – za fizične osebe; c) pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, k draženju na javni dražbi ne morejo pristopiti. 7. Varščina: udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnin na zakladniški podračun Občine Moravske Toplice, št.: 01287-0100012085, z navedbo »varščina za javno dražbo – k.o. Moravci«. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina dražiteljev, ki ne pristopijo k javni dražbi, se zadrži. 8. Pogoji prodaje in pravila javne dražbe Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Ponudnik mora za nepremičnine, navedene pod točko 2.1. ponuditi odkup vseh nepremičnin od točke a) do g), ki se prodajajo kot celota. Dražbo vodi komisija, imenovana s sklepom župana. Cena, ki jo ponudi dražitelj, mora biti za najmanj 500,00 EUR višja od cene, ki jo je ponudil dražitelj pred njim. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler drug dražitelj ne ponudi višje cene. Javna dražba je končana, ko oseba, ki vodi javno dražbo, tretjič izkliče zadnjo ponujeno ceno. V primeru, da je dražitelj samo eden, se šteje, da ta sprejema izklicno ceno in se nepremičnina proda po tej ceni. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši oseba, ki vodi javno dražbo. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, občina zadrži njegovo varščino. Komisija lahko, s soglasjem župana Občine Moravske Toplice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in drugi izkazani stroški. 9. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnin. 10. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). 11. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko zainteresirani dobijo pri tajnici občine Martini Vink Kranjec, tel. 02/538-15-04 ali na e-naslovu: martina.vink.kranjec@moravske-toplice.si.

AAA Zlata odličnost