Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

Št. 322-262/2009 Ob-7285/09 , Stran 2781
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2010. 2. Pogoji in merila Pogoji: Na razpis se lahko prijavijo društva in zveze društev, ustanove, zasebni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani v Sloveniji: – katerih uvajanje novosti turistične ponudbe je vezano na območje Mestne občine Koper in povezano s spodbujanjem turizma, – katerih prijavljen program je realno izvedljiv in zaključen v letu 2010, – ki niso prejele sredstev za prijavljeno aktivnost iz drugih virov Mestne občine Koper, – ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper. Merila Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena merila, ki so podrobneje definirana v razpisni dokumentaciji. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže na podlagi meril, je 100. Mestna občina Koper ne bo sofinancirala prijav, ki bodo dosegle manj kot 70 točk. Mestna občina Koper bo sofinancirala največ do tri prijave, ki bodo zbrale nad 70 točk in bodo po oceni komisije vsebinsko najbolj izvedljive, realne in inovativne. Mestna občina Koper si pridružuje pravico, da ne sofinancira nobene izmed prejetih prijav. Predmet sofinanciranja niso prijave, katerih vsebina se nanaša na prireditve, investicijska vlaganja, akcije urejanja in ureditve okolja, enkratne aktivnosti ali projekte (kot so tiskovine, informacijske table …) ter tiste prijave, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper. Prijavljena turistična novost mora biti zastavljena tako, da se v naslednjih letih (od 2011 dalje) sama »preživlja« z izvajanjem lastne dejavnosti. 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 20.000 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje uvajanja novosti turistične ponudbe v Mestni občini Koper za leto 2010 bo opredeljena s proračunom za leto 2010. 4. Rok porabe sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Rok za izvedbo prijavljene turistične novosti, porabo odobrenih sredstev in posredovanje poročil je 19. november 2010. Kolikor prijava, kateri so bila dodeljena sredstva, ne bo izvedena v celoti, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev. 5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa s strani pooblaščene osebe občine. 6. Rok za predložitev prijav Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najkasneje do 22. januarja 2010, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – 322-262/2009 PRODUKTI«. Kuverta mora biti zapečatena, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 27. januarja 2010, ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in ne bo javno. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 10 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper tel. 05/664-64-64) vsak dan, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost