Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2009 z dne 6. 11. 2009

Kazalo

3928. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Štore, stran 11967.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je župan Občine Štore dne 22. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Štore
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Štore začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Štore (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Ocena stanja
V severnem delu naselja Štor ni trgovine za splošno preskrbo prebivalstva. Ureditveno območje se nahaja med državno cesto in obstoječo pozidavo vzhodno od Kulturnega doma Štore. Ker se na trgu pojavljajo povpraševanja za gradnjo objektov za trgovsko dejavnost oziroma terciarno dejavnost, je potrebno definirati ter umestiti nove objekte z vso potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave.
Razlogi
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje izhaja iz potreb občine v smislu razširitve trgovske ponudbe občine, hkrati pa zagotovil tudi nova delovna mesta ter tako povečal gospodarski in ekonomski razvoj občine. Eden izmed razlogov je tudi izboljšanje prometnih tokov in prometne varnosti v območju Štor z vključitvijo predvidenega krožišča.
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z določili tega zakona in občinski prostorski akti.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OPPN)
Predmet OPPN:
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je osrednji del ureditvenega območja naselja Štore in se nanaša na:
– vključitev krožišča na državni cesti,
– vključitev preureditve parkirnih površin, cestnega priključka in dovozov,
– preureditev in preoblikovanje območja z umestitvijo novih objektov za trgovsko dejavnost,
– druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev tega območja, kjer je to zaradi novih ureditev to potrebno.
4. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN leži v centralnem delu naselja Štore. Obravnavano območje OPPN je opredeljeno z okvirno mejo tako, da so v območje vključene ureditve:
– ureditev predvidenega krožišča na državni cesti,
– preureditve parkirnih površin, cestnega priključka in dovozov,
– preureditev in preoblikovanje območja z umestitvijo novih objektov za trgovsko dejavnost,
– druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev tega območja, kjer je to zaradi novih ureditev to potrebno.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za OPPN se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč občine.
V postopku priprave OPPN pridobi občina naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki s posnetkom obstoječih infrastrukturnih vodov za izdelavo OPPN,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove cestne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo voda);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana;
4. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
5. Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje (vodovod, kanalizacija);
6. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije);
7. Simbio d.o.o. Celje d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (odpadki);
8. Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Center za nepremičnine, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana;
9. Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (plin);
10. Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore (upravljanje z občinskimi cestami);
11. RS Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje (državne ceste).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice ter mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30. dneh od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30. dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30. dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
+--------------------------------------+------------+----------+
|         Faze         | Nosilec  |  Rok  |
|                   |      | izdelave |
+--------------------------------------+------------+----------+
|sklep župana o pričetku priprave OPPN |občina   |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|izdelava osnutka OPPN         |izdelovalec | 30 dni |
|                   |OPPN    |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|pridobivanje smernic nosilcev     |izdelovalec | 35 dni |
|urejanja prostora           |OPPN    |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|usklajevanje smernic         |izdelovalec | 15 dni |
|                   |OPPN    |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|dopolnitev osnutka OPPN        |izdelovalec | 15 dni |
|                   |OPPN    |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|javna razgrnitev in javna obravnava  |občina   | 35 dni |
+--------------------------------------+------------+----------+
|priprava stališč do morebitnih    |občina   | 10 dni |
|pripomb v JR             |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|obravnava stališč do pripomb na odbor |občina   | 10 dni |
|za okolje in prostor         |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|sprejem stališč do pripomb v JR    |občina   | 10 dni |
+--------------------------------------+------------+----------+
|izdelava predloga OPPN        |izdelovalec | 20 dni |
|                   |OPPN    |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|pridobivanje mnenj k usklajenemu   |izdelovalec | 35 dni |
|predlogu               |OPPN    |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|izdelava usklajenega predloga OPPN  |izdelovalec | 20 dni |
|                   |OPPN    |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|objava in sprejem usklajenega     |občina   | 30 dni |
|predloga na občinskem svetu      |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|objava odloka v Uradnem listu RS   |občina   | 15 dni |
+--------------------------------------+------------+----------+
Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
Če bo za OPPN potrebno izvesti celoviti presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
8. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Štore.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Šifra zadeve: 350-0004/2009-1
Štore, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost